Ändringar av föreskrifter i Skolverkets författningssamling (SKOLFS)

Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden, Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan, samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning. (Dnr 6.1.2-2017:791)

Dnr 3.9:0455/17
Ställd till Skolverket

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslagen. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman