Promemorian ”Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning” (dnr S2017/03211/SF)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0466/17

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslagen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Boija.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman