Promemorian, Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor (U2017/01031/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0247/17

Promemorians förslag
I promemorian föreslås det att det införs möjligheter för kommuner att göra undantag från närhetsprincipen vid placering av elever i vissa kommunala skolor. Syftet till detta är att motverka konsekvenserna av boendesegregation. Promemorian föreslår en tidsbegränsad lag som ska gälla från 1 februari 2018 fram till och med 2021. 

Förslagen syftar till att kommunen ska kunna göra undantag från närhetsprincipen när det gäller en speciell kvot. Barn vars vårdnadshavare önskar att deras barn ska gå på en skola som de inte tillhör enligt närhetsprincipen, ska få möjligheten att få plats på skolan via en särskild kvot. Kommunen får själv välja vilka skolor i kommunen som ska använda sig av den särskilda kvoten. Promemorian föreslår att placeringsbeslut inte ska kunna överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, men att en möjlighet till rättslig prövning av placeringsbeslut enligt kommunallagen finns.

Barnombudsmannens samlade åsikter
Enligt artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har varje barn rätt till utbildning. För att Sverige ska anses leva upp till barnkonventionen krävs att alla barn ges rätt till utbildning på lika villkor. Som framgår av artikel 29 handlar rätten till utbildning inte enbart om att ge eleverna ämneskunskaper utan även om att förbereda eleverna för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle.

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) har upprepade gånger påpekat behovet av att särskilt uppmärksamma missgynnade och utsatta grupper. Enligt barnrättskommittén ska barn i särskilt svåra situationer ägnas särskild omtanke och positiv särbehandling kan vara nödvändig för barn i sådana situationer. I barnrättskommitténs senaste rekommendationer till Sverige påpekar kommittén att Sverige särskilt bör fokusera på att arbeta förebyggande mot diskriminering och vidta åtgärder för att skydda barn i sårbara situationer till exempel barn med migrationsbakgrund.

Barnombudsmannen är i stort positiv till promemorians förslag men ser det som problematiskt att promemorian inte tydligare definierar vilka barn som kan komma att ingå i en särskild kvot och när undantag från vårdnadshavares önskemål ska kunna göras. Enligt promemorians förslag ska Skolinspektionen bedöma om kommunens verksamhet uppfyller de krav som följer av lagen.
Otydligheten i det föreslagna regelverket försvårar dock granskning och kan leda till betydande skillnader mellan kommuner i hur regelverket kan komma att tolkas och om den särskilda kvoten kommer att tillämpas.
Föredragande i ärendet har varit utredaren Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman