Promemorian (U2017/01365/UH) Specialpedagogisk kompetens ifråga om neuropsykiatriska svårigheter

Dnr 3.9:0295/17
Ställd till Utbildningsdepartementet

Inledning

Barnombudsmannens synpunkter på denna promemoria tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Artikel 28 barnkonventionen fastställer alla barns rätt till utbildning.

5. Nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogutbildningarna ska införas och ett examensmål för speciallärarexamen justeras
Förslaget innebär att två nya examensmål och en justering av ett mål införs i examensbeskrivningen för speciallärarexamen och specialpedagogexamen inom ramen för nuvarande utbildning. Dessa mål handlar om fördjupad kunskap om utveckling och lärande hos elever med neuropsykiatriska svårigheter.

Enligt barnkonventionens artikel 2 ska varje barn garanteras alla rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av något slag. Inget barn får diskrimineras. I barnkonventionens artikel 23 lyfts fram att barn med funktionsnedsättningar ska tillförsäkras förhållanden som främjar deras självförtroende och möjliggör deras aktiva deltagande i samhället.  Med hänsyn till att ett barn med funktionsnedsättningar kan ha särskilda behov ska det bistånd som lämnas säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och får undervisning och utbildning på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling.

Barnombudsmannen träffade under sitt arbete med årsrapporten Respekt (2016) barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Barnen efterlyste att vuxna i deras närhet skulle ha större kunskap om funktionsnedsättningar och detta önskemål var särskilt starkt bland barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även lärare önskar mer kunskap om det, enligt den kartläggning från Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) som vi lyfter fram i rapporten, där det framgår att fyra av fem lärare anser att de inte fått tillräcklig kunskap med sig från lärarutbildningen för att kunna bemöta och undervisa grundskoleelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bilden av brist på kunskap om funktionsnedsättningar hos de vuxna i skolorna bekräftas i den enkät till rektorer som Barnombudsmannen gjorde i samband med arbetet.Mot bakgrund av ovanstående välkomnar Barnombudsmannen förslaget att komplettera examensmålen för speciallärare och specialpedagoger med kunskap om neuropsykiatriska

svårigheter, men önskar att förslaget var mer långtgående och hade omfattat fler vuxna i skolan. Vi anser att kompetenskraven ska skärpas för professionella i skolan som arbetar med barn och att det ska ställas krav i högskoleförordningen på kunskap om barnkonventionen och barn i utsatta situationer för att få examen i yrken som i hög grad handlar om barn. I detta ska även ingå kunskap om barn med funktionsnedsättning. Även FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) uttrycker i sin senaste granskning av Sverige oro över att professionella som möter barn med funktionsnedsättning saknar nödvändiga kunskaper.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Åsa Beckman och juristen Ellionor Triay Strömvall.

Anna Karin Hildingson Boqvist
Barnombudsman

Läs hela remissvaret med fotnoter