Remiss av betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)(U2017/02586/RS)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0501/17

Barnombudsmannen har inga synpunkter på betänkandet. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Anita Wickström
barnombudsman