Remiss av departementspromemorian Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten (Ds 2017:24) (Ju2017/04207/BIRS)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0502/17

Barnombudsmannen har inga synpunkter på promemorian. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Anita Wickström
barnombudsman