Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

Dnr 3.9:0457/17
Ställd till Justitiedepartementet

Inledning

Barnombudsmannen har getts tillfälle att yttra sig över Dataskyddsutredningens betänkande Ny dataskyddslag.

Barnombudsmannens yttrande tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Detta yttrande omfattar endast frågan om barns samtycke som rättslig grund. Barnombudsmannens synpunkter i övrigt kommer att ges in senare.

9 - Barns samtycke som rättslig grund

Barnombudsmannen anser att utredningens förslag om att 13 år ska vara åldersgräns för när ett barn eller ungdom ska kunna ge sitt samtycke till behandling av personuppgifter innebär att åldern sätts för lågt (se Dataskyddsutredningens förslag till 2 kap. 2 § dataskyddslag). Barnombudsmannen föreslår istället åldern 15 år.

Barnombudsmannen hänvisar i denna del till sitt yttrande av den 6 december 2016 till Dataskyddsutredningen. Detta yttrande bifogas, se bilaga.

Föredragande i ärendet har varit juristerna Anna-Karin Lindh och Ellinor Triay Strömvall.

Anita Wickström
Barnombudsman

Läs hela remissvaret och bilagan.