God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

Dnr 3.9:0517/17
Ställd till Socialdepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på betänkandet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Boija.

Anita Wickström
Vikarierande barnombudsman