Remiss av betänkandet Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

Dnr 3.9:0587/17
Ställd till Justitiedepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på betänkandet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Anita Wickström
barnombudsman