Informationsmaterial till barn som är gifta och deras föräldrar och andra närstående (dnr 30848/2017)

Ställd till Socialstyrelsen 
Dnr 3.9:0060/18

Inledning 
Barnombudsmannen välkomnar Socialstyrelsens informationsmaterial till barn och unga och deras anhöriga. Det är bra att Socialstyrelsen väljer att rikta sig direkt till målgruppen så att barnet själv kan få information om sin situation och utkräva sina rättigheter.

Sverige är skyldigt att tillgodose alla barn som vistas i Sverige de rättigheter som slås fast i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Konventionsstaterna ska, i enlighet med artikel 12, tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. En förutsättning för att barnet ska kunna komma till tals och ha inflytande över sitt liv är att barnet har fått information om sina rättigheter och möjligheter.

Det är enligt Barnombudsmannen viktigt att informationsmaterialet stäms av med målgruppen för att försäkra sig om att informationen är relevant för den som det gäller.

Dina rättigheter
Det är bra att Socialstyrelsen informerar barnet om gällande rättigheter. Barnombudsmannen anser dock att det bör förtydligas att det i barnkonventionen framgår att staterna ska vidta alla åtgärder för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) har uttalat att barnäktenskap ska ses som en form av sådan traditionell sedvänja som är skadlig för barns hälsa och som ska avskaffas.

Vart ska du bo?
Barnombudsmannen anser att barnet och dess ”make/maka” alltid ska separeras under utredningstiden.

För dig som är förälder eller släkting till ett gift barn
Barnombudsmannen anser att det straffrättsliga och civilrättsliga skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap bör tydliggöras för anhöriga och barnets själv.

För ytterligare synpunkter se Barnombudsmannens remissvar ”Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Vägledning till socialtjänsten.”

Föredragande i ärendet har varit utredaren Janna Törneman.

Anna Karin Hildingson Boqvist
Vikarierande barnombudsman

Ladda ner remissvaret med fotnoter