Betänkande Uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder och preskription, SOU 2017:84 (dnr. Ju2017/09165/EMA)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0916/17

Inledning
Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på Betänkande Uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder och preskription, SOU 2017:84. Barnombudsmannen kommenterar förslaget utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och hur den har tolkats av FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) i dess allmänna kommentarer och rekommendationer till Sverige.

I betänkandet föreslås ett förtydligande i utlänningslagen om möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder redan i grundprövningen av en asylansökan. Vidare föreslås begreppet praktiskt verkställighetshinder införas i bestämmelser avseende beslut efter lagakraftvunnet avlägsnandebeslut. En lättnad avseende krav på sökandens egen medverkan till verkställighet av avlägsnandebeslut efter preskription föreslås också. Slutligen föreslås tillsättning av utredning om statslösas rättsliga ställning och införandet av en statslöshetsprocedur.

Barnombudsmannen är övergripande positiv till de förslag som ges i betänkandet. Barnombudsmannen har dock vissa synpunkter på förslaget, bland annat att utredningen valt att inte inkludera ensamkommande asylsökande barn, resonemang kring statslösa barn samt hur förslagen förhåller sig till dagens tillfälliga lagstiftning och kommande europeiska rättsakter på migrationsrättsområdet.

Barnombudsmannens synpunkter på förslaget
11.1 Praktiska verkställighetshinder inom prövningen av ett grundärende
Barnombudsmannen tillstyrker denna del av förslaget. Genom att uttryckligen ange praktiska verkställighetshinder i 5 kap. 6 § utlänningslagen blir det tydligare för rättstillämparen vilken sorts verkställighetshinder som ska tas hänsyn till i grundprövningen av ett asylärende. Förslaget minskar risken att rättstillämparen missar att beakta praktiska verkställighetshinder i grundprövningen vilket Barnombudsmannen anser vara positivt.

Barnombudsmannen anser att barn som har bestående verkställighetshinder ska få permanent uppehållstillstånd, under förutsättning att de inte har försvårat en avvisning eller utvisning. Enligt lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (tillfälliga utlänningslagen) ska en prövning av rätten till uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen inte göras. Så länge den tillfälliga lagen gäller kommer förslaget om att förstärka möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av praktiskt verkställighetshinder enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen inte vara tillämpbart. Barnombudsmannen anser det vara problematiskt att förslaget inte kan tillämpas så länge den tillfälliga lagen gäller.

11.1.9 En ökad insikt om konsekvenserna av statslöshet bör eftersträvas
11.4 Statslöshet som en viktig omständighet av betydelse för verkställighetshinder och preskription
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag på särskilda utbildningsinsatser för identifiering av statslöshet och utformning av särskild procedur för att fastställa statslöshet. Barnombudsmannen anser dock att detta inte är tillräckligt för att uppfylla barnets rätt enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Enligt barnkonventionen har barn rätt att förvärva och behålla ett medborgarskap. Barnrättskommittén har påpekat konventionsstaternas skyldighet att säkerställa att alla barn registreras omedelbart efter födseln och att de erhåller ett medborgarskap. Barnombudsmannen har tidigare lyft fram situationen för statslösa barn som söker asyl. Internationella organisationer uppger att många barn från Syrien är statslösa. Det beror på att barnen får sin fars medborgarskap. Många barn som föds i Syrien, på flykten eller i Sverige, har inte fäder som kan bekräfta föräldraskapet. Dessa barn blir därför statslösa. FN-institutioner har påtalat att principen om barnets bästa kräver att barnet skyddas från statslöshet. För att barnet ska få svenskt medborgarskap krävs att barnet har permanent uppehållstillstånd. I och med den tillfälliga utlänningslagen får dessa barn numera endast tillfälliga uppehållstillstånd och tvingas leva som statslösa även här i Sverige. Detta strider mot barnets rätt till en identitet. Barnombudsmannen har tidigare påtalat att Sverige måste ändra sin lagstiftning så att statslösa barn med tillfälliga uppehållstillstånd har möjlighet att få svenskt medborgarskap.

Övriga synpunkter - avseende utredningens exkludering av ensamkommande barn
Barnombudsmannen noterar att ensamkommande barn specifikt inte tas upp i utredningen. Migrationsverket fattar idag beslut om tillfälliga uppehållstillstånd på grund av brist på ordnat mottagande i hemlandet. Dessa uppehållstillstånd upphör när barnet fyller 18 år. Det finns dock även andra typer av verkställighetshinder som kan råda när barnet är under 18 år och som fortsatt gäller när barnet blir myndigt. Barnombudsmannen önskar därför påtala vikten av att minimera risken för att prövande myndighet endast prövar verkställighetshinder på grund av avsaknad av ordnat mottagande och missar andra typer av verkställighetshinder som inte är tillfälliga. Redan vid första prövningen, när den asylsökande är minderårig, måste en prövning göras av om det finns praktiska verkställighetshinder som kommer råda även efter att barnet fyller 18 år. Det hade varit önskvärt om detta uppmärksammats och förtydligats i betänkandet.

Föredragande i ärendet har varit juristerna Josefin Löfgren och Karin Sjömilla Fagerholm.

Anna Karin Hildingson Boqvist
vikarierande barnombudsman

Ladda ner hela remissvaret med fotnoter