Betänkandet Alkoholreklam i sociala medier (SOU 2017:113) (S2018/00262/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0109/18

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag enligt kapitel 3.17 om att det inte får användas kommersiella annonser i sociala medier vid marknadsföring av alkoholdrycker och de alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan användas som berusningsmedel. 

Barnombudsmannen utgår i sin bedömning från FN:s konvention om barnets rättigheter. Här framgår av barnkonventionens artikel 17 att konventionsstaterna ska ta fram lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd. Det ligger också i linje med barnkonventionens artikel 3 som säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet.

Anna-Karin Hildingson Boqvist
Vikarierande barnombudsman