Betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) (dnr S2017/07382/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0077/18

Inledning
Detta remissvar avser endast punkterna i remitteringen gällande:

-betänkandets förslag avseende 11 kap. 4§ socialförsäkringsbalken samt 1§ föräldraledighetslagen (1995:584), samt

-förslaget avseende 12 kap. 17§ socialförsäkringsbalken, enligt bilaga i Socialdepartementets bilaga till remitteringen.

Barnombudsmannen avser svara på övriga delar i betänkandet i ett senare remissvar. Barnombudsmannens yttrande tar sin utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

7.10.2 Sambo ska likställas med en förälder utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn
Idag kan en vårdnadshavare avstå dagar med föräldrapenning till sin sambo enbart om de tidigare varit gifta eller har gemensamma barn. Utredningen föreslår en ändring som innebär att en förälders sambo ska likställas med en förälder utan krav på att föräldern och sambon ska ha varit gifta eller ska ha eller ha haft barn tillsammans. Sambon ska också ha rätt till ledighet från arbetet utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget. Vi anser att förslaget kan bidra till att barnet får möjlighet till mer tid och en nära relation med en vuxen som fungerar som en förälder för barnet, utan att vara barnets vårdnadshavare.

7.18.3 Utformningen av föräldraledighetslagens portalparagraf ska ändras
Utredningen föreslår att portalparagrafen i föräldraledighetslagen ska ändras avseende vilka som omfattas av lagen och vilka som ska ha rätt att vara föräldralediga från sin anställning. Den nuvarande ordalydelsen skiljer sig från utformningen av bland annat socialförsäkringsbalken. Utredningen vill att det ska tydliggöras i lagen att de personkategorier som likställs med förälder överensstämmer genom att använda samma begrepp.
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget. Barnombudsmannen välkomnar att det blir tydligare i regelverket att till exempel familjehemsföräldrar har rätt till att vara föräldralediga för placerade barn.
Föredragande i ärendet har varit utredaren Shanti Ingeström.

Anna Karin Hildingson Boqvist
Vikarierande barnombudsman