Remissvar av betänkandet Nästa steg? Del 2 – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Ställd till Kulturdepartementet
Dnr 3.9:0926/17

Inledning
Barnombudsmannens lämnar synpunkter på remissen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag, men vill lämna några generella synpunkter på utredningens arbete.

Barnkonventionens artikel 8 betonar barns rätt till sin identitet. I identiteten ingår medborgarskap, namn och släktförhållanden. Men etniskt ursprung, religion och språk är också delar av ens identitet. Artikel 30 i barnkonventionen garanterar barn från minoriteter och ursprungsbefolkningar rätten till sitt språk och sin kultur tillsammans med andra medlemmar ur sin grupp.

Som Barnombudsmannen lyfte fram i remissvaret till Nästa steg? Del 1 tolkar barn och unga ofta sin identitet och minoritetstillhörighet på ett annat sätt än äldre generationer. Barnombudsmannen anser därför att det är viktigt att barns och ungdomars syn på vad en minoritetsidentitet innebär erkänns som lika giltig och väger lika tungt som andra tolkningar. Därför är det viktigt att barn och unga får komma till tals i en utredning om stärkt minoritetspolitik. Att barn och unga får komma till tals i alla frågor som rör dem är en av grundprinciperna (art 12) i barnkonventionen.

Barnombudsmannen anser att det är en brist att inga barn- eller ungdomsorganisationer har tillfrågats eller varit delaktiga i denna del av arbetet med en stärkt minoritetspolitik, exempelvis i frågan om finlandssvenskar ska utgöra en minoritetsgrupp eller inte. Utredningen beskriver inte heller konsekvenser för barn och unga av lämnade förslag. Det är en rättighet för barn och unga att komma till tals. Dessutom kan samhället missa viktiga perspektiv om barns och ungas åsikter inte tas till vara.

Föredragande i ärendet har varit projektledaren Jorge Rivera och juristen Ellionor Triay Strömvall.

Anna Karin Hildingsson Boqvist
Vikarierande barnombudsman