Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter för ämnet specialidrot (Dnr 39:0342/18)

Ställd till Skolverket
Dnr 3.9:0342/18

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslagen. Föredragande i ärendet har varit juristen Li Melander.

Anna Karin Hildingson Boqvist,
vikarierande barnombudsman