Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser(DS 2018:22) (JU2018/03415/KRIM)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0540/18

Inledning

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslagen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Emma Enhol.

Anna Karin Hildingson Boqvist
Vikarierande barnombudsman