Remisspromemoria Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland (dnr U2019/00343/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr: BO 2019-0113-2
 
Inledning
Barnombudsmannen har beretts tillfälle att ge synpunkter på Utbildningsdepartementets förslag i promemorian Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland.
Våra synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannens samlade bedömning
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens samtliga förslag då de ligger i linje med barnkonventionens intentioner och stärker barnets rätt till utbildning i Sverige. I förslaget om att barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland ska få rätt till avgiftsfri utbildning i förskoleklassen hänvisar man till en av barnkonventionens grundprinciper, artikel 6, om barnets rätt till utveckling samt till artikel 28 som ger barnet rätt till utbildning.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Petra Dahlström.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman