Remissvar av Institutet för språk och folkminnes rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk (KU2019/00160/DISK)

Ställd till Kulturdepartementet
Dnr: BO 2019-0135-2

Barnombudsmannen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Institutet för språk och folkminnes rapport.

Barnombudsmannen har inga synpunkter på rapporten.

Föredragande i ärendet har varit juristen Amanda Bertilsdotter Nilsson


Elisabeth Dahlin
barnombudsman