Förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:34) om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (dnr 6.12-2019:1344)

Ställd till Skolverket
Dnr: BO 2019-0263

Inledning
Barnombudsmannen har getts möjligheter att lämna synpunkter på förslaget om att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:34). Skolverket vill också gärna ha svar på vilka behov av stöd och vägledning det finns när det gäller arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i utbildning och annan verksamhet som regleras i skollagen.

Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannens samlade bedömning
Barnombudsmannen välkomnar att Skolverket ser över allmänna råd och reviderar dem vid behov, alternativt upphäver dem om de inte fyller någon funktion. Om Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:34) om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan inte längre fyller någon funktion på grund av att skollagen ändrats bör de upphävas. Dock skriver Skolverket i förordet till (SKOLFS 2012:34) att det övergripande syftet med dessa allmänna råd är att varje elev ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd. I förordet hänvisar man även till barnkonventionen, där en av artiklarna i konventionen (artikel 28) erkänner barnets rätt till utbildning. Länderna som undertecknat barnkonventionen åtar sig bl.a. att särskilt vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott.

Trots att de allmänna råden inte anses fylla någon funktion efter att ny lagstiftning trätt i kraft är förordet och de efterföljande kommentarerna fortfarande relevanta i många avseenden. Det gäller t.ex. främjande insatser som innebär att arbeta övergripande och förebyggande för att öka elevernas närvaro och därmed minimera frånvaron i utbildningen. Detta gynnar särskilt barn- och ungdomar som lever i utsatta situationer. Motivation, delaktighet och en god lärandemiljö är andra faktorer som ökar trivseln och kan främja närvaron. Elevhälsa, ledigheter och samverkan är andra saker som kommentarerna belyser.

Mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020 föreslår Barnombudsmannen att Skolverket inte låter det bli något glapp mellan att myndigheten upphäver de allmänna råden och skyndsamt utreder och beslutar om en ny vägledning i frågan om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. I ett sådant arbete är Barnombudsmannen gärna en referensmyndighet.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Petra Dahlström

Mårten Petersson
Stf. Barnombudsman