Promemoria Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31) (dnr S2019/05353/FST)

Ställd till Justitieutskottet
Dnr: BO 2020-0015-1

Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på promemoria. Justitieutskottet föreslår att 3 kap. 1 § brottsbalken ändras så att som skäl för livstids fängelse för mord ska det särskilt beaktas att gärningen är riktad mot närstående. Närstående är enligt förslaget till exempel en person som gärningspersonen har eller har haft ett nära förhållande med och egna barn eller barn till en person som gärningspersonen har bott tillsammans med.

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som sedan den 1 januari 2020 är svensk lag. Vi beaktar även de allmänna kommentarerna och rekommendationerna till Sverige från FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté).

Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord uppskattade att omkring 210.000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn föreslog utredningen att en straffbestämmelse om barnfridsbrott införs. Det skulle innebära straffansvar för den som begår en brottslig gärning mot en närstående person och gärningen bevittnas av ett barn (SOU 2019:32).

Barnombudsmannen anser att det är viktigt att på olika sätt arbeta med barns rätt i den straffrättsliga processen. Med justitieutskottets förslag bekräftas att samhället ser allvarligt på våld som på olika vis drabbar barn. Det svarar också mot principen om barnets bästa (art. 3) och visar att Sverige skyddar barn mot våld i hemmet (art. 19). Det bör därför genomföras. Samtidigt är det av samma skäl viktigt att förslaget om barnfridsbrott fortsätter att beredas så att det kan genomföras.

Föredragande i ärendet har varit juristen och utredaren Tomas Agdalen.

Mårten Petersson
Stf. Barnombudsman