Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Betänkandet Ett reklamlandskap i förändring »

Ställd till Finansdepartementet Dnr 3.9:0122/18 Inledning Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Yttrandet be...

    Betänkandet Klarlagd identitet »

    Ställd till JustitiedepartementetDnr 3.9:0977/17 Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på SOU 2017:93 Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att vistas i Sverig...

      Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål »

      Skickat till JustitiedepartementetDnr 3.9:0953/17 I betänkandet lämnas förslag till nya bevisregler i brottmål som syftar till att modernisera och effektivisera handläggningen av stora brottmå...