Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Straffskalan för mord (SOU 2007:90) »

JustitiedepartementetDiarienummer: 9.1:1507/07 Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (...

    Promemorian (Ds 2007:48) Lissabonfördraget »

    Ställd till: StatsrådsberedningenDiarienummer: 9.1:1498/07 Barnombudsmannen välkomnar att unionens värden innefattar respekt för de mänskliga rättigheterna. Barnombudsmannen utgår ifrån att unione...