Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Uppehållstillstånd för skyddspersoner (Ds 2009:52) »

Ställd till: JustitiedepartementetDiarienummer: 9.1: 0866/09InledningBarnombudsmannen väljer att endast ge synpunkter kring frågan om det bör utfärdas tillfälliga uppehållstillstånd för barn, vilke...

    Remissyttrande över betänkandet (SOU 1995:79) Vårdnad, boende, umgänge samt vissa delar av Pappagruppens slutrapport (Ds 1995:2). »

    Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall barnombudsmannen (BO) bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.