Angående självmordsförsök och självmord bland ungdomar i åldrarna 13-17 år

Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i massmedierna om ungdomar som vårdats på sjukhus efter att ha försökt ta sina liv och självmord bland ungdomar i Sverige vill Barnombudsmannen (BO) redovisa en mer fyllig statistik än den som finns i den nyligen utkomna faktaboken Upp till 18, som ges ut i samarbete mellan BO och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Nedanstående uppgifter är hämtade från samma register som siffrorna i boken. De statistiska bearbetningarna är utförda av Epidemiologiskt centrum (EpC) vid Socialstyrelsen.

Antalet personer som vårdats på sjukhus till följd av självmordshandlingar har ökat bland ungdomar sedan 1987(1) . (figur2) Betydligt fler flickor vårdas i sluten vård till följd av självmordshandling. Under tioårsperioden 1987-1996 vårdades årligen i genomsnitt sex gånger så många flickor som pojkar i sluten vård för självmordsförsök (427 flickor, 71 pojkar)

- Detta är en oroande utveckling som bör följas upp noggrant och analyseras vidare, säger Louise Sylwander om de nyframtagna uppgifterna.

  • Genomförda självmord bland ungdomar är statistiskt sett få, i genomsnitt 17 per år i åldrarna 13-17 år under tidsperioden 1970-1996. Antalet varierar mellan som lägst 9 och som högst 26 per år (tabell 1). Sett över hela denna tidsperiod har andelen självmord bland ungdomar (13-17 år) minskat något. (Figur1). Det föreligger könsskillnader såtillvida att något fler pojkar än flickor begår självmord. Under perioden 1970-1996 begick årligen i genomsnitt 10 pojkar och 7 flickor självmord.
  • För tioårsperioden 1987- 1996 ser man däremot en viss ökning i frekvensen av självmord för den här åldersgruppen. (figur3). 90-talets självmordsfrekvens närmar sig alltså 70-talets nivå efter en genomsnittligt något lägre nivå under 80-talet. Från 1993, som var det år som redovisades i den första utgåvan av Upp till 18, har antalet ökat år från år.

- De yngre tonåren är en omtumlande och ibland svår period i människans liv. Det är därför bra att EpC nu tagit fram uppgifter för en lång tidsperiod för just denna åldersgrupp, som förtjänar att belysas extra noga, kommenterar BO Louise Sylwander de färska uppgifterna och tillägger.
- Den ökande frekvensen av självmordsförsök under tioårsperioden 1987 till 1996 bland 13-17-åringar kan vara en indikator på att påfrestningarna på ungdomars psykiska hälsa har blivit större under vårt årtionde. Utvecklingen både vad gäller tonåringars försök till självmord som lett till sjukhusvistelse och genomförda självmord måste uppmärksammas noga framöver och samhället måste nu satsa på att kraftfullt motverka negativa tendenser. Övrig dödlighet för unga tonåringar har glädjande nog minskat ordentligt och numera framträder därför självmorden som en betydande dödsorsak i dessa åldrar, avslutar Louise Sylwander.

Källor: Patient- och dödsorsaksregistren, Epidemiologiskt centrum (EpC) vid Socialstyrelsen.

Tabell 1
År Antal döda i självmord Antal vårdade i sluten vård till följd av självmordshandling
1970

25

 
1971

15

 
1972

15

 
1973

24

 
1974

14

 
1975

22

 
1976

26

 
1977

16

 
1978

14

 
1979

13

 
1980

17

 
1981

11

 
1982

21

 
1983

16

 
1984

10

 
1985

18

 
1986

22

 
1987

14

522

1988

15

470

1989

16

537

1990

17

472

1991

25

471

1992

15

414

1993

9

447

1994

17

535

1995

20

543

1996

21

563


(1) Fr o m 1987 omfattar Socialstyrelsens Patientregister uppgifter från den slutna vården vid landets samtliga vårdinrättningar