Negativ stress bland barn och ungdomar

Barn och ungdomar uppvisar allt fler symptom på negativ stress. Stress är en av de allvarligaste frågorna som barn och ungdomar själva tar upp när de formulerar vad de anser att beslutfattare och andra vuxna ska arbeta med.

Ställd till: Regeringen, statsrådet Berit Andnor
Diarienummer: 3.5:260/01


Även arbetsmiljön i skolan, skolmaten och mobbning är frågor som alltid tas upp och som i hög grad har koppling till negativ stress. Det faktum att barn och ungdomar lyfter fram just dessa frågor är en signal till vuxenvärlden som bör tas på största allvar.

Den här rapporten redogör för ett samarbete mellan en rad berörda myndigheter och organisationer som har pågått under perioden 2001–2003.  Erfarenheterna av samarbetet är positiva. Det har lett till ökad kunskap och förståelse utifrån de olika perspektiv och den sakkunskap som olika aktörer besitter. De ämnen som har behandlats är barns och ungdomars välfärd, press på prestation inom barn- och ungdomsidrott, familjerelaterad stress hos barn och ungdomar, stress hos skolelever, riskfaktorer för negativ stress och skyddsfaktorer mot stress. Inom ramen för samarbetet har vi mött barn och ungdomar samt lyssnat till sakkunniga.

Barnombudsmannen vill genom denna rapport skapa uppmärksamhet kring barn och ungdomars sårbarhet och utsatthet när det gäller negativ stress. Vi vill också påtala vikten av att de insatser som görs i framtiden innehåller barnkonsekvensanalyser så att konsekvenser för barn och ungdomar vägs in och hänsyn tas till barns och ungas bästa.

Barnombudsmannen lämnar följande förslag till regeringen:

  • Regeringen bör ta initiativ till en kunskapsöversikt av befintlig forskning om barns och ungdomars negativa stress. Resultatet bör vara vägledande för fortsatta insatser som också bör ta sin utgångspunkt i barnkonventionen och den nationella ungdomspolitikens övergripande mål.
  • Regeringen bör initiera tvärvetenskaplig forskning som identifierar riskfaktorer och ger kunskap om skyddsfaktorer för negativ stress i barns och ungdomars vardag.
  • Regeringen bör i ökad utsträckning verka för en helhetssyn på barns och ungdomars livsvillkor utifrån barnkonventionen och den nationella ungdomspolitiken. Negativ stress bland barn och ungdomar berör flera politikområden och aktörer.

Tvärsektoriellt arbete på myndighetsnivå som tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och i den nationella ungdomspolitiken ger värdefullt kunskapsutbyte och skapar förutsättningar för myndigheter som lyder under olika politikområden att gemensamt verka för att utvecklingen av negativ stress bland barn och ungdomar motverkas. Barnombudsmannen vill poängtera vikten av att uppdrag tilldelas en ansvarig myndighet och att det i uppdraget ingår att samverka med andra myndigheter.

Många barn och ungdomar lever under villkor som kan ge upphov till negativ stress. Det är därför viktigt att barns och ungdomars bästa är ett perspektiv i det arbete som pågår för att minska den negativa stress som många drabbas av och i förlängningen få ned antalet sjukskrivningar i samhället.

Med vänlig hälsning

Lena Nyberg
Barnombudsman