Förslag till åtgärder för att minska barns skulder

Enligt statistik från Riksskatteverket finns det ca 5 600 barn i Kronfogdemyndighetens register över obetalda skulder. Dessa barns skulder uppgår till 38 miljoner kronor. Den största skulden har en fjortonårig flicka. Hennes skuld är på 321 000 kronor för 247 stycken obetalda parkeringsböter. Den näst största skulden innehas av en pojke med skatteskulder uppgående till 244 000 kronor.

Ställd till: Regeringen, justitieminister Thomas Bodström
Diarienummer: 4.3:0616/03


Konsekvenserna av betalningsanmärkningar är många. Det kan innebära problem med att få hyreskontrakt, telefonabonnemang, lån på banken samt vissa arbeten. Dessvärre är det många, både barn och vuxna som inte är medvetna om vad en betalningsanmärkning kan innebära. De barn som har en betalningsanmärkning får en sämre start än andra och detta trots att barnen många gånger inte själva har någon delaktighet i betalningsanmärkningen utan den beror på vuxnas felaktiga handlande.

Barnombudsmannen och Konsumentverket vill uppmärksamma regeringen på barns skuldsättning i Sverige och ge ett antal förslag på åtgärder som kan minska antalet barn i Kronfogdemyndighetens register. Visserligen finns det bestämmelser, bl.a. i föräldrabalken, som ska skydda barn från att bli skuldsatta. Men mot bakgrund av hur många barn som förekommer i kronofogdemyndighetens register fungerar reglerna bevisligen dåligt och vi anser det därför nödvändigt med nya regler och åtgärder för att komma till rätta med problemet. Bland annat krävs en grundlig översyn av i vilka fall en förälder är gäldenär och när det är korrekt att skulden står i barnets namn.

Barns skulder består främst av skatteskulder, skulder som följer av innehav av bil, böter i brottmål och avgifter till Brottsofferfonden och skadestånd. Skulder gäller även exempelvis skolfoton, skol- och vårdavgifter och köp från Internet. Skulderna kan delas in i två grupper: skulder som barnen själva har åsamkat sig och skulder som föranletts av föräldrarnas agerande eller brist på agerande.

De skulder som föranletts av föräldrarnas handlande gäller framför allt att föräldrar ”glömmer” att deklarera för sina barns räkning samt att föräldrar överför t.ex. sina bilar på barnen. Genom att överföra bilen på barnet tror föräldrarna att de kan undanhålla egendom från kronofogdemyndigheten och samtidigt strunta i att betala räkningar som härrör från bilen, exempelvis fordonsskatter och böter för felparkering. För tillfället finns 901 barn restförda i kronofogdemyndighetens register för totalt cirka 5 miljoner kronor i obetalda fordonsskatter och felparkeringsavgifter.

Barn kan äga tillgångar och ådra sig skulder. Men barns rättshandlingsförmåga är begränsad, vilket bland annat innebär att ett barn inte kan ingå ett avtal utan vårdnadshavarens samtycke. Trots detta har många barn ändå skulder som härrör från avtal som föräldrarna inte har samtyckt till. Om barnet är under sexton år är dessa avtal i många fall ogiltiga. Trots detta visar färsk statistik från Kronofogdemyndigheten i Göteborg, som är statistiskt representativ för hela landet, att hälften av de 762 barnen i KFM i Göteborgs register var födda 1988 eller senare.

En vårdnadshavare får inte uppta lån eller ingå annan skuldförbindelse för barnets räkning utan överförmyndarens samtycke. Detta är en bestämmelse som ofta glöms bort och ofta kringgås. Ett aktuellt exempel på detta gäller en mormor som annonserade i en tidning för sitt företag. Då mormodern inte betalade för annonsen överflyttades skulden på det ettåriga barnbarnet som blev restförd hos kronofogden.
Barns begränsade rättshandlingsförmåga innebär också att ett barn inte kan ta emot gåvor hursomhelst. Om ett barn får en gåva som barnet inte kan anses förstå innebörden av ska gåvan mottas av barnets förmyndare. Är det förmyndaren själv (föräldern) som ger en sådan gåva ska överförmyndaren informeras och en god man ska utses och godta gåvan för att den ska bli giltig. Ett stort problem är att överförmyndaren ytterst sällan informeras. Det betyder att exempelvis många av de skulder som barn har på grund av bilinnehav är ogiltiga eftersom många av bilarna inte lagligen har förts över på barnen.

En annan aspekt av barns skuldsättning är hur kreditupplysningsbolagen hanterar barn i sina register. Barn som är sexton år kan registreras i kreditupplysningsregister. Enligt nuvarande ordning kan dock dessa barn registreras för skulder som har uppkommit flera år tidigare.

Eftersom barn har en begränsad förmåga att använda sina tillgångar före sexton års ålder är det informationsvärde som kreditgivare får om barns betalningsanmärkningar som uppkommit före sexton års ålder lågt. En betalningsanmärkning som en fjortonåring har ådragit sig säger mycket lite om hur den unges förmåga att hantera pengar är ett par år senare.

Den ledande tanken med hänsyn till både barnkonventionen och föräldrabalken är att föräldrar inte ska kunna skuldsätta sina barn. De skulder som uppträder hos både kreditupplysningsbolagen och i kronofogdemyndighetens register är skulder som ofta beror på föräldrarnas misskötta (medvetna eller omedvetna) förvaltning av barnens egendom.


Därför föreslår Barnombudsmannen och Konsumentverket till skydd för barnen att:

 1. Det införs en regel som slår fast att varje gång kronofogdemyndigheten får vetskap om att ett barn skuldsatts ska den anmäla det till överförmyndaren. Detta är nödvändigt för att överförmyndaren ska kunna utreda om det avtal som ligger till grund för skulden ska hävas, t.ex. för att föräldrarna inte har samtyckt till ett sådant avtal, eller om avtalet visserligen är giltigt, men det är vårdnadshavaren som är betalningsskyldig genom sin underhållsplikt för barnet. Om vårdnadshavaren genom missbruk av sin ställning eller genom försummelse försatt barnet i skuld, kan överförmyndaren utse en god man. Denne ska i dessa fall kunna kräva att föräldrarna blir betalningsansvariga för skulden och istället för barnet bli registrerade i kronofogdmyndighetens register.
 2. Kronofogdemyndigheten åläggs att alltid innan barn registreras i deras register utreda om skulden ifråga faller under föräldrarnas underhållsskyldighet eller om skulden är ogiltig på grund av att den saknar nödvändigt godkännande av vårdnadshavaren och överförmyndaren.
 3. Det bör utarbetas klara regler för i vilka situationer föräldrar och/eller barn är gäldenärer. Det råder exempelvis oklarhet kring om det är barnet eller föräldern som är ansvarig för ett avtal (t.ex. en hyrvideo) som ett barn ingått med förälderns godkännande.
 4. Det införs en regel i föräldrabalken som slår fast att det krävs överförmyndarens samtycke för att barn ska kunna förvärva eller sälja personbilar och motorcyklar. En motsvarande regel finns redan när det gäller fastigheter. Vägverket ska alltid vara skyldigt att inhämta intyg på överförmyndarens samtycke vid registreringen av innehavet av personbilen eller motorcykeln. Denna regel bör vara ett komplement till den brukarregistrering som Riksskatteverket och Vägverket har föreslagit.
 5. För att minska barns skatteskulder anser vi, i likhet med vad Riksskatteverket har föreslagit, att regeringen bör utreda förutsättningarna för att införa ett preliminärskatteavdrag på kapitalvinst vid värdepappersförsäljning. Bankerna har ofta uppgifter om både anskaffningsvärde och försäljningsvärde och har redan idag väl fungerande system och rutiner för att hantera innehållande och redovisning av preliminär skatt på ränteinkomster.
   Regler och riktlinjer för inkasso- och kreditupplysningsföretagen:
  • ska klargöra att ingen får registreras i kreditupplysningsregister för skulder som har uppkommit innan den berörde fyllt sexton år
  • ska förtydliga inkasso- och kreditupplysningsföretagens skyldighet att alltid innan barn registreras ska utreda om skulden faller under föräldrarnas underhållsskyldighet eller om skuldförbindelsen är ogiltig på grund av att den saknar nödvändigt godkännande av vårdnadshavare
  • ska klargöra att krav på betalning av skulder där ett barn är gäldenär alltid ska ställas till vårdnadshavaren och, om barnet fyllt sexton år, till barnet och för kännedom till vårdnadshavren samt
  • ska slå fast att överförmyndaren ska informeras om alla betalningsförelägganden och betalningsanmärkningar mot barn.
 6. Ett minimibelopp för att en skuld ska leda till en betalningsanmärkning och registreras hos kreditupplysningsföretagen bör fastställas för att undvika anmärkningar för små belopp.
 7. Kronofogden, överförmyndaren och Konsumentverket bör intensifiera sina informationsåtgärder till allmänheten angående skuldsättning av barn och hur detta kan undvikas. Barn bör även få ökad information och kunskap om brott och skadestånd. Även skolan bör ha en särskild skyldighet att informera barnen om ekonomi och skuldsättning.
 8. Solidaritetsprincipen i skadeståndsmål där de som vållar skadan är under arton år bör utredas med målsättning att ändra nuvarande ordning. Solidaritetsprincipen innebär att det ofta är ytterst svårt för unga som dömts till skadestånd att bli skuldfria. Skadestånd är en av de vanligaste orsakerna till att barn skuldsätts och det bör även i övrigt utredas grundligt både i samband med frågan skuldsättning av barn och i arbetet kring påföljder för ungdomsbrottslighet. 9. Med vänliga hälsningar,

  Lena Nyberg
  Barnombudsman

  Karin Lindell
  Generaldirektör/KO
  Konsumentverket