Barnombudsmannens synpunkter avseende behov av obligatorisk registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende

Barnombudsmannen tackar för möjligheten att få lämna synpunkter till utredningen avseende registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende.

Ställd till: Utredningen om registerkontroll av Personal vid HVB-hem
Diarenummer: 9.2: 0420/05


Barn ska enligt artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) tillförsäkras konventionens rättigheter utan åtskillnad av något slag såsom bland annat ras, kön, handikapp och religion. Enligt barnkonventionen ska barn tillförsäkras skydd mot alla former av övergrepp som till exempel sexuella övergrepp enligt artikel 34.

Barns rätt till skydd mot olika former av övergrepp måste vara utgångspunkten för ställningstaganden angående omfattningen av registerkontrollen. Visserligen kan det vara integritetskränkande för en enskild att lämna ett registerutdrag, men Barnombudsmannen är av den uppfattningen att de flesta i utredningen aktuella personkategorierna kan tänka sig att lämna registerutdrag för att bidra till att göra vistelsen på bland annat HVB-hem så säker som möjlig för barnet. Barnets rätt till skydd mot möjliga övergrepp ska väga tyngre än den arbetssökandes integritetsskydd.

De brott som registerkontrollen bör avse är, enligt Barnombudsmannen, samtliga sexualbrott och våldsbrott samt koppleri och barnpornografibrott.

Det bör också klargöras att även särskilda ungdomshem i SiS regi omfattas av direktiven även om rubriken endast nämner HVB-hem. Enligt Barnombudsmannens mening bör även familjehem omfattas av registerkontroll av personal. Familjehem tycks dock falla utanför direktivets omfattning.

Vidare anser Barnombudsmannen att det bör införas ett uttryckligt förbud mot att anställa en person som har dömts för sexualbrott mot minderårig inom de verksamheter som innefattas av registerkontroll. Inom de områden som idag omfattas av registerkontrollen finns inget förbud att anställa sådan person utan det är arbetsgivaren som avgör.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig Jurist