Föräldrar tvingas lämna sina spädbarn för att ansöka om uppehållstillstånd

Barnombudsmannen vill framföra att det inte är rimligt att föräldrar tvingas lämna sina barn, i synnerhet spädbarn, och resa till sitt hemland eller annat land för att där ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vi har fått flera brev och telefonsamtal till myndigheten från förtvivlade föräldrar och vi har även haft ett möte med Migrationsverket som tidigare har framfört behovet av lagändring till regeringen och nu även en vädjan att regeringen prioriterar frågan. Den uppkomna situationen är inte förenlig med artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Diarienummer: 9.2:0018/08
Ställd till: Migrationsministern Tobias Billström, Justitiedepartementet

Enligt artikel 9 i barnkonventionen ska konventionsstaterna säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom då behöriga myndigheter som är underställda rättslig överprövning i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. I artikel 10 i barnkonventionen står det att konventionsstaterna ska behandla alla familjeåterföreningar på ett positivt, humant och snabbt sätt. Artikel 10 ska tolkas i ljuset av artikel 9. Barnet har rätt till ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna utom i de fall det står i strid med barnets bästa.

Alla beslut att skilja ett barn från sina föräldrar måste vara underställt rättslig prövning. Alla berörda och då naturligtvis även barnet måste få delta i förfarandet och få lägga fram sina åsikter. Enligt artikel 12 i barnkonventionen har alla barn rätt att komma till tals i frågor som direkt eller indirekt angår barnet. Rätten att komma till tals är absolut och gäller alla barn oavsett ålder. Även små barn kan uttrycka vad de vill, känner och önskar.

Problemet är störst för de föräldrar som har fått ett avvisningsbeslut som ska verkställas och efter det fått barn tillsammans med en person med uppehållstillstånd i Sverige eller svenskt medborgarskap. I de fall förälderns asylansökan ännu inte har prövats får den asylsökande i princip uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning och undantaget enligt utlänningslagen kan tillämpas. Enligt artikel 3 i barnkonventionen som är konventionens portalbestämmelse ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Principen om barnets bästa återfinns i utlänningslagens portalparagraf 1 kap. 10 § och ska därmed vara vägledande för Migrationsverkets arbete.

I Migrationsverkets senaste verksamhets- och utgiftsprognos till regeringen efterfrågar myndigheten utökade möjligheter att bevilja uppehållstillstånd för att inte splittra familjer. Migrationsverket anser själva att nuvarande ordning är orimlig och onödigt formalistisk. Migrationsverket ställer sig frågande till att avvisa asylsökande föräldrar som ändå får komma tillbaka till Sverige för att de har fått barn. Generaldirektören för Migrationsverket Dan Eliasson har uttryckt oro för att frågan kan vara lågt prioriterad av regeringen och under tiden fortsätter familjer att splittras helt i onödan. Migrationsverket försöker själva att motverka en del av effekterna. Enligt deras praxis så får föräldern stanna i Sverige om det befaras att föräldern ska behöva vänta mer än sex månader på uppehållstillstånd.

Barnombudsmannen instämmer i Migrationsverkets kritik och tycker att det är mycket positivt att myndigheten agerar i frågan. Migrationsverket ska precis som alla andra myndigheter bevaka barnperspektivet och att barnkonventionen efterlevs i sin verksamhet. Vi är kritiska till att barn ska förväntas utstå att vara ifrån sina föräldrar i sex månader. Barn har inte samma tidsuppfattning som vuxna, de kan inte överblicka tid på samma sätt och i synnerhet inte spädbarn. Ett halvår kan upplevas som en evighet för ett barn. Forskning visar att några veckor för ett spädbarn är en oändlig tid och den förälder som barnet inte träffar under en tid kan nästan försvinna ur medvetandet. Barn behöver träffa båda sina föräldrar frekvent så att relationen växer genom omhändertagande, tillsyn och uppfostran.

Det är anmärkningsvärt att föräldrar tvingas skiljas från sina spädbarn på grund av verkställighetsreglernas utformning i utlänningslagen eftersom forskningen visar att anknytning och samspel mellan föräldrar och små barn är livsavgörande för barnets utveckling. Anknytningens livsviktiga betydelse för det lilla barnet har sammanfattats av anknytningsteorins upphovsman John Bowlby. Enligt Bowlby är det mycket viktigt för barnets psykiska hälsa att det får uppleva en varm, nära och obruten relation till sina föräldrar under sina första levnadsår.  Artikel 6 i barnkonventionen säger att barn har rätt till liv och att konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

I vår årsrapport från 2007 ”Klara, färdiga, gå!” har vi behandlat frågan om anknytning och samspel. En god och trygg relation under de första levnadsåren ger ett skydd mot framtida påfrestningar och är en god grund för att utveckla psykisk hälsa. Spädbarnsperioden omfattar åldern 0-18 månader.

Spädbarn är helt beroende av vuxna för sin fysiska överlevnad. Även för den psykiska hälsan är samspelet med vårdnadshavaren helt avgörande. Forskning visar att kvaliteten på samspelet mellan föräldrarna och barnet har ett tydligt samband med barnets fortsatta psykologiska utveckling. De positiva erfarenheter och förväntningar som barnet utvecklar under spädbarnsperioden, om det möts av en trygg och bekräftande förälder, får effekter genom hela livet. Dessa förväntningar och erfarenheter påverkar barnets sätt att förhålla sig till andra människor.

Anknytning uppstår genom samspel mellan den vuxna och barnet. Den individ som formar en trygg anknytning som spädbarn behåller denna trygghet genom livet. En otrygg anknytning är förknippat med långsiktiga svårigheter med att hantera påfrestande situationer. Anknytningen i spädbarnsåldern är den viktigaste skyddsfaktorn och en förutsättning för en god utveckling för barnet.

Barn har rätt till sina föräldrar och en trygg start i livet. Att skilja små barn från sina föräldrar på grund av förvaltningsprocessuella hinder i onödan är oacceptabelt. Min förhoppning är att frågan prioriteras av regeringen för att skyndsamt hitta en lösning på detta problem som är av stor betydelse för berörda barn och deras familjer.

Lena Nyberg
Barnombudsman