Angående barns skulder

Konsumentverket
Kronofogden
Datainspektionen
Barnombudsmannen
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
Svensk Inkasso

Ställd till: Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting

Vi vill med denna skrivelse uppmärksamma Sveriges kommuner och landsting på problemet
med att en del kommuner och landsting skuldsätter barn och ungdomar i stället för deras
vårdnadshavare. Ungdomarna riskerar därför att tvingas gå in i vuxenlivet med skulder.

Med anledning av problemen med barns skuldsättning tog Konsumentverket våren 2007 initiativ till en informell samarbetsgrupp (arbetsgruppen) med deltagande från Konsumentverket, Kronofogden, Datainspektionen, Yrkesföreningen for budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst och branschorganisationen Svensk Inkasso. Arbetsgruppens syfte är att förhindra att barn och ungdomar skuldsatts samt att få bort redan uppkomn skulder. Även Barnombudsmannen deltar sedan en tid i arbetsgruppens arbete.

Minderårigas skulder uppkommer av flera olika orsaker, bland annat på privaträttslig grund, det vill säga konsumtionsköp på kredit. Exempel på detta kan vara tidningsprenumerationer eller bokklubbar. Andra orsaker till minderårigas skuldsättning kan vara böter, skadestånd eller skatter och även skulder till kommuner och landsting på grund av vård.

Arbetsgruppen inriktade inledningsvis sitt arbete på skulder vilka uppkommit på privaträttslig grund. Konsumentverket har tidigare träffat överenskommelser med branschorganisationer i syfte att förhindra att barn skuldsatts. Dessutom har Svensk Inkasso åtagit sig att försöka få borgenärer till skuldsatta barn att acceptera ett så kallat galdenärsbyte (till vårdnadshavaren). Vidare har medlemsföretag hos Svensk Inkasso kontaktat vårdnadshavare till skuldsatta barn i syfte att förmå dem att överta skulden för att på så satt lösa en del av den idag befintliga skuldstocken.

Arbetsgruppens deltagare har även gemensamt skriftligen uppvaktat regeringen. Justitieministern har i ett interpellationssvar i Sveriges riksdag meddelat att regeringen delar arbetsgruppens åsikt att det är orimligt att barn skall behöva gå in i vuxenlivet med skulder som föräldrarna orsakat. Före sommaren överlämnades en proposition till Sveriges riksdag med förslag till lagändringar i föräldrabalken som syftar till att förhindra att barn utan överförmyndarens samtycke kan skuldsättas. Risken för att det uppkommer nya fordringar på barn- och ungdomar på privaträttslig grund i framtiden torde således vara mycket liten. Detta innebär inte att arbetsgruppen upphör att aktivt arbeta för att få bort idag befintliga privaträttsligt grundade skulder.

Ett allvarligt problem som kvarstår är minderårigas skuldsättning på grund av kommunernas och landstingens debitering av t ex vårdavgifter på grund av uteblivna besök för tand- och sjukvård. Arbetsgruppen är av den uppfattningen att såväl tand- som sjukvård och med dessa förknippade kostnader är sådana som faller under den vårdplikt som vårdnadshavaren har enligt föräldrabalken. Det framgår av föräldrabalken 6 kap 11.5 att vårdnadshavaren har skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Även om vårdnadshavaren ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter ju äldre barnet är, gäller den grundläggande regeln att vårdnadshavaren inte får avbörda sig sitt ansvar för barnet genom att låta det själv fatta beslut som det inte är moget för. Vårdnadshavaren är skyldig att ingripa om barnet inte klarar sina åtaganden självt. Det står enligt arbetsgruppen klart att det faller under vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet får nödvändig vård och att just vård och tandvård får bedömas vara några av de mest angelägna förpliktelser för en vårdnadshavare. Det är dennes ansvar att se till att barnet inte drar på sig skulder för vare sig mottagande av vård eller för kostnader till följd av underlåtelse att inställa sig enligt kallelse. Eftersom dessa åtaganden faller under vårdplikten är det arbetsgruppens åsikt att det är vårdnadshavaren som är rätt gäldenär vid utebliven betalning. Barnet ska inte kunna skuldsättas när förpliktelsen åvilar vårdnadshavaren.

Tyvärr delar inte alla medlemmar hos Sveriges kommuner och landsting arbetsgruppens syn. Därför träffade arbetsgruppen för snart ett år sedan företrädare för Sveriges kommuner och landsting i syfte att lösa problemet. Frågan är fortfarande olöst och vi anser det angeläget att lösa problemet med skuldsatta barn så snabbt som möjligt. Vi är överens om att medlemmar i Sveriges kommuner och landsting kan spela en viktig roll såväl beträffande nuvarande skulder som att förhindra att nya skulder kan uppkomma. Vi skulle med anledning av detta uppskatta om berörda medlemmar hos Sveriges kommuner och landsting genom organisationen kan
återkomma till oss med besked i frågan.

Gunnar Larsson
Generaldirektör
Konsumentverket

Lena Nyberg
Barnombudsman

Eva Liedström Adler
Rikskronofogde
Kronofogden

Ingela Pedersén
Ordförande
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst

Göran Graslund
Generaldirektör
Datainspektionen

Claes Månsson
Ordförande
Svensk inkasso