Starta Operation barnfrid

Ställd till: Justitieminister, Beatrice Ask
Diarienummer: 9.2:1477/07

Sedan agaförbudet infördes 1979 har flera attitydundersökningar gjorts och vi har kunnat konstatera att människors attityder till att slå sina barn i uppfostringssyfte markant har förändrats genom förbudet. Det visar att lagstiftningen har haft en tydlig effekt. Barnombudsmannen översände en skrivelse (dnr. 9.2:0566/06) 2006-05-18 i samma ämne som ännu inte har besvarats av regeringen. Med anledning av den nya kartläggningen av förekomsten av våld mot barn som redovisades av Allmänna barnhuset och Karlstad Universitet under hösten 2007 vill vi lyfta frågan på nytt.

Kartläggningen visar att en del barn utsätts för våld i sina hem och vi kan därför inte luta oss tillbaka och känna oss nöjda. Våld mot barn i uppfostringssyfte fortsätter inte att minska. Istället kan man se en viss ökning sedan kommittén mot barnmisshandel redovisade den senaste nationella kartläggningen av förekomsten av våld mot barn. Lagstiftningen är en viktig faktor för att kunna nå en nollvision vad gäller våld mot barn, men det krävs fler insatser och aktiviteter från samhällets sida.

Frågan om våld mot barn är ytterst viktig och lång tid har förflutit sedan förbudet mot barnaga infördes i föräldrabalken. Det är dags för en uppföljning av hur information om lagen sprids och också hur lagen tillämpas. Stora delar av den nya generationen föräldrar var inte födda 1979. Det finns också föräldrar som av andra anledningar inte känner till förbudet, samt människor som är medvetna om att det är brottsligt att utsätta barnet för våld men inte har kunskap om vilka andra möjligheter de har för att kunna vara goda föräldrar till sina barn. Vi ser ibland också domar från underrätter där visst våld mot barn accepteras. Att en förälder som brukar våld mot sitt barn också döms för brottet är givetvis oerhört angeläget för det enskilda barnet, men också eftersom det sänder signaler till andra föräldrar och barn om vad som är tillåtet för en förälder att göra mot sitt barn.

Barnombudsmannen anser att samhället måste satsa på att informera föräldrar om förbudet att använda alla former av våld mot barnet. Vi efterlyser en större informationssatsning angående förbudet mot barnaga samt information till föräldrar om vilka metoder som man som förälder kan använda sig av i sitt bemötande av barnet i dagliga situationer där barnet behöver ledning i sin utveckling. I en sådan informationssatsning krävs en generell information riktad till alla föräldrar. Den bör nå alla föräldrar och vara tillgänglig på olika språk. Den generella informationen är viktig och det är dags att satsa på en sådan kampanj med tanke på att det snart var trettio år sedan det gjordes förra gången.

Varje barn måste också känna till att han eller hon har rätt att slippa utsättas för våld och annan kränkande behandling. Det krävs att myndigheter arbetar långsiktigt för att sprida information om agaförbudet. Samtidigt är det nödvändigt att professionella såsom polis, socialsekreterare, förskole- och skolpersonal samt andra yrkesgrupper som arbetar med barn och unga får utbildning om förebyggande arbete på olika nivåer, nationellt, regionalt och lokalt.

För att kunna nå en nolltolerans vad gäller våld mot barn i uppfostringssyfte krävs framförallt ett tydligt, brett och kraftfullt förebyggande arbete. Allmänna Barnhusets och Karlstads Universitets undersökning ger en bild av vilka riskfaktorer som finns vad gäller att utsättas för aga. Dessa riskfaktorer måste uppmärksammas i det förebyggande arbetet. Barnombudsmannen anser att det krävs ett nationellt råd för barnfrid för att kunna identifiera förebyggande åtgärder som ger bäst effekt i varje given situation. Kartläggningen ger kunskap om var behovet av förebyggande insatser är störst, men vi kan också konstatera att det behövs ett generellt förebyggande arbete mot aga.

Barnombudsmannen anser att frågan om våld mot barn måste uppmärksammas på alla nivåer i samhället och det måste initieras en inventering av vad samhället bör erbjuda föräldrar för att komma till rätta med detta allvarliga problem som innebär kränkningar och brott mot barn. Vi anser att det behövs en satsning motsvarande den som Operation Kvinnofrid innebar. Vi anser att det bör inrättas ett nationellt råd för barnfrid som kan fungera som ett rådgivande organ för frågor som rör vuxnas våld och övergrepp mot barn. Det bör vara ett forum för erfarenhetsutbyte där företrädare från olika delar av samhället bland annat kan uppmärksamma problemområden som behöver åtgärdas. Det är också viktigt att stimulera regionala initiativ som syftar till att arbeta förebyggande mot vuxnas våld och övergrepp mot barn.

En viktig fråga som Barnombudsmannen i detta sammanhang vill betona är tillgången till föräldrastöd. Att en förälder använder våld mot sitt barn kan vara ett uttryck för att föräldern saknar kunskap om hur man som förälder kan ge barnet ledning under uppväxten. Dessa föräldrar måste få stöd och verktyg för att kunna hitta alternativ till att slå barnet. Barnombudsmannen anser att regeringen bör stimulera regioner, landsting och kommuner att samverka kring olika modeller för föräldrastöd. Det behövs ett generellt stöd men också ett riktat stöd till föräldrar i särskilda situationer.

Barnombudsmannen anser att regeringen bör: 

  • ta initiativ till en nationell satsning mot våld emot barn, Operation barnfrid
  • stimulera regionala satsningar på förebyggande arbete om vuxnas våld mot barn
  • stimulera kommuner, landsting och regioner att samverka kring olika modeller för föräldrastöd


Lena Nyberg
Barnombudsman