Barnombudsmannens synpunkter angående prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Diarienummer: 10.1:0287/08

Den 10 mars 2008 deltog Barnombudsmannen vid Integrations- och jämställdhetsdepartementets hearing om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Här redogör vi för våra synpunkter skriftligen.

Frågor om prostitution och människohandel för sexuella ändamål är viktiga att belysa utifrån ett barnperspektiv. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och dess tilläggsprotokoll ställer krav på medlemsstaterna att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål ska staterna vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig eller sexuell handling samt att barnet utnyttjas för prostitution eller i pornografiska föreställningar.  Insatser och åtgärder för att förebygga att barn och unga försätts i utsatta situationer är ett krav som kan ställas på staten enligt våra åtaganden utifrån barnkonventionen. Många av de insatser som krävs för att förebygga prostitution och människohandel för sexuella ändamål bland barn och unga är av mer generell karaktär samtidigt som det också krävs riktade förebyggande insatser.

Barnombudsmannen anser att skolhälsovården är en av de viktigaste aktörerna som finns för att fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i en utsatt situation. Idag vet vi att tillgången till exempelvis en skolkurator varierar mycket mellan landets olika kommuner och mellan olika skolor. Vi anser att det är angeläget att skolhälsovården stärks och för att få till stånd en sådan förstärkning krävs att det framgår av skollagen att det förutom skolläkare och skolsköterska också ska finnas skolkurator och skolpsykolog vid varje skolenhet. Frågor om exempelvis prostitution är ingenting som eleverna kommer att lyfta upp i samtal med sina lärare eftersom läraren är i en maktposition gentemot eleven.

Många av de barn och unga som utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål kommer från miljöer med olika problematik. De kanske har föräldrar som av någon anledning brister i sitt föräldraskap. Vi anser därför att en generell förebyggande insats som regeringen bör satsa på är föräldrastöd. Regeringen bör stimulera regioner, landsting och kommuner att samverka kring olika modeller för föräldrastöd. Det behövs ett generellt stöd men också ett riktat stöd till föräldrar i särskilda situationer.

Frågor om människohandel för sexuella ändamål kräver samverkan på en internationell nivå. Det är inte möjligt för enskilda stater att förebygga och sätta in insatser som är verkningsfulla var och en för sig. Barnombudsmannen ingår i ett europeiskt nätverk för barnombudsmän. European Network for Ombudsmen for Children (ENOC) arbetar temainriktat med frågor som rör barns rättigheter och denna fråga är givetvis av vikt att den lyfts i nätverket.

Barnombudsmannen vill framhålla att barn och unga har ett behov av att diskutera frågor som vi kallar relationskunskap eller livskunskap. Barnombudsmannen har föreslagit att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska byta namn till relationskunskap för att markera att det är kärleksrelationer mellan unga människor som är i fokus, där sexualitet ingår. Ungdomarna i vår undersökning efterlyser också sådan utbildning.

När det gäller förskolan anser Barnombudsmannen att det är en av de arenor där barnets grundläggande värderingar och relationer till andra människor grundläggs. Vi ser tydligt att exempelvis könsrollsmönster finns redan i förskolan. Att börja prata om relationer, vänskap, kärlek och respekt är ett sätt att förebygga exempelvis mobbning, dåliga relationer och diskriminering. I förskolan kan man skapa goda förutsättningar för barn genom samtal, övningar och kunskapsinlärning kring olika typer av relationer. Vi anser därför att det måste betonas vikten av att diskutera dessa ämnen i förskolan som en del av verksamheten. Barnombudsmannen anser vidare att alla blivande förskollärare måste få utbildning i dessa frågor. Att samtala om relationer med barn kräver en hel del kunskap och personligt intresse.

Barnombudsmannen anser att sexualbrottslagstiftningen borde utvärderas då vi kan se att barn nära 15-års ålder inte har ett fullgott skydd mot övergrepp. Vi välkomnade införandet av en speciell regel om våldtäkt mot barn i brottsbalken där våld eller tvång inte skulle krävas för att döma någon till ansvar. Att regeln infördes är positivt eftersom forskning har visat att sexuella övergrepp mot barn sällan genomförs med våld. Tyvärr kan vi nu se att skyddet som lagstiftningen skulle ge till alla barn under 15 år inte har fått fullt genomslag i praxis. För barn som är under men relativt nära åldern 15 år verkar våld eller tvång trots allt krävas för att någon ska ställas till ansvar för våldtäkt mot barn.

Barnombudsmannen vill lyfta fram vikten av att diskutera barns och ungas agerande på Internet vad gäller frågan om prostitution. Förmodligen är det på Internet som många barn kommer i kontakt med prostitution. Det finns idag andra sätt än de traditionella att prostituera sig med Internet som medium. Exempelvis kan barn och unga visa sig nakna framför en webbkamera och få betalt genom en insättning på sitt mobiltelefonkort. Vi vill i detta sammanhang lyfta fram att när det gäller samhällets möjligheter att skydda barn och unga mot faror på Internet måste vi hitta nya sätt att snabbare anpassa lagstiftningen efter de oönskade beteende som uppkommer.
 
Barnombudsmannen anser att stödet till ensamkommande asylsökande barn måste förstärkas. Mycket har förbättrats för den här gruppen barn de senaste åren, bland annat tillsätts alltid en god man som också får uppgifter som vårdnadshavare. Dessa gode män behöver dock mer utbildning och det krävs att de lämplighetsprövas. Dessutom måste tillsättningen ske snabbare än vad som är fallet idag. Samhället måste också ta ett större ansvar för att följa upp och utreda när barn ”försvinner” från familjehem och institutioner. Idag tas inte dessa försvinnanden på allvar vilket givetvis är totalt oacceptabelt.

Barnombudsmannen har tidigare sagt att vi inte anser att barn som kommer till Sverige ensamma eller tillsammans med sin familj alltid ska DNA-testas. Dessa åtgärder riktas inte enbart mot människohandel utan också barn som flyr från förföljelse. Det är emellertid viktigt att DNA-tester kan genomföras när det finns misstankar om människohandel för sexuella ändamål.

Barnombudsmannen anser att varje barn som utsatts för gränsöverskridande brottslighet i syfte att exploateras ska ha rätt till permanent uppehållstillstånd i Sverige om den underårige så önskar och det är till barnets bästa. En ordentlig utredning bör göras innan barnen skickas tillbaka till sitt hemland vid ett eventuellt avslag på en asylansökan så att man vet vad de skickas tillbaka till. Det är inte ovanligt att de skickas tillbaka till prostitution vilket är oacceptabelt. Barnet kan också riskera att skickas tillbaka till en familj där man riskerar hedersrelaterat våld på grund av de sexuella övergrepp som barnet har utsatts för.

Vi anser också att utlänningslagen bör klargöra att människohandel är en förföljelsegrund som i de flesta fall bör ge rätt till asyl. Dessutom anser vi att det bör finnas ett särskilt brott kallat människohandel med barn.
En kartläggning borde göras av problemet med människohandel för sexuella ändamål rörande barn. Det är en förutsättning för att öka kunskapen i myndigheter och bland allmänheten. Vi måste öka kunskapen generellt i samhället om dessa frågor och då framförallt bland barn och unga. Kunskap om barnkonventionen är en förutsättning för att kunna tillvarata barns och ungas rättigheter. Detta kan exempelvis ske genom nationella kampanjer. Samtidigt måste vi se att efterfrågan är nyckelproblematiken. Sexköparna finns i Sverige varför problemet finns här och inte bara i andra länder. Det handlar då om att se alla barn som individer med egna rättigheter. Alla myndigheter måste ta ett ansvar för att se och agera för att ge stöd och skydd till de barn som drabbas av människohandel för sexuella ändamål och barns om utnyttjas i prostitution. Som exempel kan nämnas Barnombudsmannens rapport om romska barn där man kan se att dessa barns frånvaro i skolan inte tas på lika stort allvar som när andra barn är frånvarande. Och det är bara ett exempel. Vi måste lyfta fram alla barns rättigheter oavsett om de är medborgare eller inte, oavsett om de är födda här eller inte och så vidare. Vi får inte göra denna fråga till ett problem som rör ”andra”.

Lena Nyberg
Barnombudsmannen