Begäran om yttrande angående uppgifter avseende händelser i samband med polisens ingripanden där barn varit inblandade

Ställd till: Rikspolisstyrelsen
Diarienummer: 9.2:0559/08
Barnombudsmannen har bland annat att bevaka att svenska myndigheter lever upp till de krav som följer av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Ett sådant krav är att beslut som berör barn ska föregås av en analys av vilka konsekvenser beslutet får för barnet. Vilket tar sin utgångspunkt i barnkonventionens artikel 3 om att barnets bästa ska komma i främsta rummet och artikel 12 om att barnets åsikter ska beaktas.

Rikspolisstyrelsen deltog tillsammans med Barnombudsmannen under åren 2000 till 2001, som en av nio pilotmyndigheter i ett samarbete inom ramen för den nationella strategin för barnkonventionens genomförande. Vi utgår därför ifrån att barnkonventionen är ett levande dokument inom polisväsendet och att Barnombudsmannens uppdrag är väl känt för Rikspolisstyrelsen.

Till Barnombudsmannen har inlämnats uppgifter om polisinsatser med påståenden om att barn påverkats på ett sätt som reser en rad frågor om polisens val av metoder vid insatser där barn berörs.

Barnombudsmannen  har enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman bland annat till uppgift att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen. Enligt 5 § i denna lag ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen.

Barnombudsmannen hemställer att Rikspolisstyrelsen lämnar upplysningar om de interna regler och förhållningssätt som tillämpas i ärenden rörande barn vid verkställighet av beslut om vårdnad, boende och umgänge, gripanden av barns föräldrar i hemmet och husrannsakan. Barnombudsmannen emotser tillika en redovisning av på vilka sätt Rikspolisstyrelsen systematiskt arbetar för att införliva barnkonventionen i polisens verksamhet.

Nedan återges några exempel på uppgifter som Barnombudsmannen tagit del av.

Verkställighet av beslut om vårdnad boende och umgänge
Fall 1. En nioårig pojke hämtas av polis i faderns hem i Norsborg den 2 maj 2008. Pojken ska efter beslut om verkställighet av dom i vårdnad polishämtas till sin mor som har ensam vårdnad om pojken. Pojken vill inte under några omständigheter vistas hos sin mor och har vid ett flertal tillfällen rymt från modern hem till fadern. Vid tidpunkten för polisens hämtning låser pojken in sig på toaletten och vägrar att öppna dörren för polis och socialtjänst. Efter förhandlande med pojken bryter polisen upp toalettdörren och hämtar ut pojken med våld. Under själva händelseförloppet var socialtjänsten i kontakt med modern som ansåg att pojken skulle hämtas med våld om så behövdes. Socialtjänsten föreslog att hämtningen skulle anstå till annan dag. Händelsen finns inspelad på DVD. Fadern har gjort en polisanmälan avseende tjänstefel av polisen. Polisen har beslutat att förundersökning inte ska inledas. Barnombudsmannen har tagit del av den på DVD inspelade polishämtningen av pojken och kan konstatera att våld användes när pojken hämtades och att det även framgår att han gång på gång kämpar emot, gråter och förtvivlat ropar ”varför lyssnar ingen på mig?”

Fall 2. En mor bosatt utanför Helsingborg misstänks för egenmäktighet med barn. Fadern till hennes 7-årige son har fått ensam vårdnad om pojken men pojken vill bo hos modern. Polisen kommer hem till familjen den 18 april 2008. Familjen består av två 14-åringar, den 7-årige pojken och fadern till deras gemensamma 14-åringar för att gripa modern och verkställa domen avseende vårdnaden. Polisen brottar ner modern på verandan framför den 14-åriga sonen och sliter henne sedan från sonen för att bära ut henne skrikandes till en polisbil. 14-åringen lämnas ensam liggandes på verandan. Gripandet sker våldsamt och öppet framför grannar och barn. Samtidigt rymmer den 14-åriga dottern och den 7-årige sonen genom badrumsfönstret utan ytterkläder. De jagas av polisen i bil runt i villaområdet framför grannar och barn som är ute. Flickan och den 7-årige pojken gömmer sig i en buske och tar sedan skydd hos en 80-årig dam tillika granne. Polisen hittar barnen. Syskonen separeras under för dem traumatiska omständigheter. Den 7-årige pojken blir ensam kvar hos den gamla damen och får inte träffa någon familjemedlem för polisen. Polisen för sedan pojken till den lokala polisstationen. Pojken uttalar flera gånger att han inte vill leva om han måste bo hos sin far. Den 80-åriga damen följer på eget initiativ med till polisstationen. Familjen får ingen information om var pojken befinner sig och pojken får sitta i flera timmar på polisstationen iförd endast långkalsonger för att sedan föras till ett utredningshem där fadern finns. Händelsen har anmälts till Justitieombudsmannen (JO). Barnombudsmannen har bland annat tagit del av anmälningarna till JO och Polismyndigheten i Skånes yttrande till JO.

Uppgifter om gripanden av barns förälder i hemmet
Dessa uppgifter som återges i det följande är citat ur ett inkommet brev från en namngiven person. Liknande uppgifter har även förekommit i media.

”Jag har fått veta att Säpo med hjälp av nationella insatsstyrkan gjorde tre razzior i gryningen den 29/2 2008 hos tre familjer i Rinkeby med  terrormisstänkta pappor. De rusade in i lägenheten griper pappan i barnens åsyn och för bort honom.
De stannar sedan kvar i lägenheten och vänder ut och in på allt i varje rum inför vettskrämda barn.”

”… - en av de två kurder som dömts för att ha skickat pengar till en motståndsgrupp i Irak greps den 14 april 2004. Även då gjorde 6 paramilitärt utrustade personer intrång i lägenheten efter att ha slagit sönder ytterdörren. Även då fanns två minderårga barn i lägenheten under gripandet.”
”I flera av dessa fall vet jag att barnen mår mycket dåligt, har mardrömmar och svårt att sova. Ingen av de terrormisstänkta jag refererar till har alltså själva begått våldsbrott utan är dömda och misstänkta för att ha skickat pengar till sina hemländer.”

”De var kvar i åtta timmar. Min fru lämnades ensam. Vi har 7 barn som hon då inte kunde ta tand om eftersom hon skulle föda.

”Barnen mår dåligt – kissar på sig – sover oroligt efter detta – klarar inte att gå i skolan.”

 ”Han har berättat att nationella insatsstyrkan slog sönder fönstret i barnkammaren tidigt i gryningen, där tre – fyra av barnen låg och sov. De kunde inte gå in på framsidan eftersom familjens bil stod parkerad framför radhuset. Det var också då 15-20 poliser vid gripandet. ”

Husrannsakan
En 14 årig flicka är ensam i hemmet. Två poliser ringer på dörren och när flickan öppnar så tränger sig polismännen in och stänger dörren bakom sig. Därefter identifierar de sig med sina polisbrickor. Flickans moder ringer under polismännens besök och får tala i telefon med en av polismännen som uppger att de ska beslagta familjens datorer. Modern uppmanas ringa till ansvarig polis men lyckas inte komma fram till denne. Den aktuella händelsen har chockat flickan som sedan tidigare på grund av andra omständigheter redan har en samtalskontakt på Barntraumateamet.

Ovan redovisade uppgifter är endast ett urval av alla de uppgifter rörande polisingripanden som kommer till Barnombudsmannens kännedom men de ger en tydlig bild av att situationen för barn som på ett eller annat sätt får vara med om ett polisingripande med all sannolikhet bör förbättras ur ett barnrättsperspektiv.

Lena Nyberg
Barnombudsman