Förbjud isolering av barn och unga

Ställd till: Socialminister Göran Hägglund
Diarienummer: 9.2:0138/09


Idag finns en möjlighet att isolera barn och unga på särskilda ungdomshem. Barnombudsmannen vill uppmärksamma regeringen på att det strider mot barnrättskommitténs general comment nummer 10 (CRC/C/GC/10) som rör rättigheter för unga lagöverträdare. Denna stadgar att ”alla disciplinära åtgärder måste stå i överensstämmelse med upprätthållandet av den unges inneboende värdighet och de grundläggande målen med vård på institution; disciplinära åtgärder som bryter mot barnkonventionens artikel 37, så som kroppslig bestraffning, placering i en mörk cell, isolering eller andra straff som kan skada barnets fysiska eller mentala hälsa eller välmående måste vara strängt förbjudna”.

Barnombudsmannen anser att all isolering av barn och unga på särskilda ungdomshem bör förbjudas. En lagändring är nödvändig då dagens möjlighet att isolera barn och unga står i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter.
 
Barn och unga som är omhändertagna och placerade på särskilda ungdomshem är i en särskilt utsatt situation. I dag finns det enligt lagstiftningen en möjlighet att hålla dem i så kallad avskildhet i särskilda isoleringsrum om de uppträder våldsamt eller är så påverkade av droger att de äventyrar ordningen på ungdomshemmet.

Barnombudsmannen har fått oroande signaler om att denna behandling dessutom ibland används som bestraffning, vilket står i strid med gällande lagar och regler. En av staten bedriven verksamhet som har dessa maktbefogenheter kräver personal med stor kunskap om mänskliga rättigheter och kompetens i hur de ska agera i svåra situationer utan att kränka barns och ungas mänskliga rättigheter.

Många som vistas på ungdomshem har haft en uppväxt kantad av våld och missbruk där vuxna runtomkring dem har svikit dem gång på gång. Barnen kan uppleva den isolering som de utsätts för som ännu en kränkning från den vuxenvärld som svikit dem. Det kan spä på barnets ångest och problem. Deras tillit till vuxna påverkas och kan försvåra vården och rehabiliteringen.

Beslut om isolering kan formellt överklagas till länsrätten, men vi anser inte att det är tillräckligt för att garantera dessa barns och ungas rättssäkerhet.
Vi tror att de flesta av dessa barn och unga inte känner till denna möjlighet. För att stärka deras rättssäkerhet föreslår vi att oberoende barnombud inrättas. 

Barnombudsmannen vill se tre förändringar:
• Lagändringar som förbjuder isolering av barn. Det rör sig då om ändringar i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga § 15c och i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård § 17.
• Inrättande av oberoende barnombud som företräder omhändertagna barns och ungas intressen.
• Barn och unga har yttrandefrihet och ska ha rätt att på eget initiativ uttala sig i media. Det kräver att Statens institutionsstyrelse, SIS, förtydligar för sin personal att grundlagens yttrandefrihet ska tillämpas.

Barnombudsmannen kommer att tillskriva FN:s barnrättskommitté i denna fråga.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

En kopia av denna skrivelse ställs till Justitieminister Beatrice Ask.