Skrivelse till kommunstyrelsernas ordförande: Undvik en kris i repris där barnen drabbas!

Till kommunstyrelsernas ordförande i Sveriges kommuner
Dnr: 9.2 0214/09   

Ni är betydelsefulla för att undvika en kris i repris där barnen drabbas!

Det är viktigt att undvika kortsiktiga besparingar på barn- och ungdomsverksamheter, anser Barnombudsmannen. Nedskärningar får inte gå ut över barn och unga som redan är i en utsatt situation. Istället behövs en fungerande elevhälsa, insatser till elever i behov av särskilt stöd och ett fungerande socialt skyddsnät som tidigt fångar upp dessa barn och unga.

När förändringar i resurstilldelning görs som en följd av det ekonomiska läget är det viktigt att analysera vilka konsekvenser ett beslut kan få för barn och unga innan det fattas. Med stöd av den av riksdagen beslutade nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) bör kommuner och landsting/regioner utveckla ett systematiskt arbetssätt för att bland annat analysera och bedöma konsekvenser i beslutsprocesser. Under den förra ekonomiska krisen slog besparingar inom det offentliga hårt mot många barn och deras familjer. Det är viktigt att vi undviker att detta upprepas.

Nedan följer några punkter som är viktiga att tänka på vid förändringar i resurstilldelning till olika verksamheter.

  • Involvera barn och unga och för en seriös diskussion innan förändringar görs. Var tydlig med vilka förändringar som kommer att göras och vad detta kommer att innebära för barn och unga.
  • Ofta används den så kallade ”osthyvelsprincipen” i samband med förändringar i budgeten. Barnombudsmannen anser att denna princip bör undvikas och att kommunen istället utgår ifrån ett helhetsperspektiv innan förändringar görs. Ta hänsyn till barns psykiska och fysiska välbefinnande och utveckling när förändringar av resurstilldelning sker. Satsa på att stärka och stötta föräldrar och vårdnadshavare.
  • Så långt som möjligt bör hänsyn tas till både kortsiktiga och långsiktiga effekter för ett enskilt barn eller grupper av barn. Tänk på att relativt enkla saker som till exempel besparingar på skolmat och minskade öppettider för ungdomsmottagningar ytterligare kan förvärra situationen för många barn och unga.
  • Om beslutsfattare har kommit fram till att en förändring kommer att medföra negativa konsekvenser för barn och unga bör de ansvariga ta fram beslut om andra åtgärder som mildrar konsekvenserna.
  • Det är särskilt viktigt att behålla samverkansformer som till exempel familjecentraler i tider av ekonomisk åtstramning.
  • Samverka och inspireras av andra aktörer som till exempel frivilligorganisationer när det gäller att anordna fritidsaktiviteter.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Intressanta skrifter och rapporter i ämnet
Läs om att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga, samordnade insatser kring barn och unga av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog:  ”Det är bättre att stämma i bäcken än i ån”


Läs Socialstyrelsens rapport:”Tänk långsiktigt”

Läs Allmännabarnhusets rapport:"Gränsöverskridande ledarskap och styrning – förutsättningar för preventivt arbete med barn och ungdomar"

För mer information kontakta projektledare Kenneth Ljung: 08-692 29 50