Vårdens ansvar för barn som far illa


Ställd till: Barn- och äldreminister Maria Larsson, Socialdepartementet
Diarienummer: 9.2:1122/10

Trettio år efter förbudet mot barnaga är våld mot barn fortfarande ett av de allvarligaste hoten mot barns liv, hälsa och utveckling i Sverige. För att yrkesgrupper som arbetar med barn samt personal i hälso- och sjukvården och tandvården ska kunna fullgöra sin anmälningsplikt krävs kunskap om hur man identifierar barn som far illa.

Barnombudsmannen vill därför uppmana regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att personal i vården har kunskap både om hur de ska upptäcka barn som far illa och hur de ska agera vid misstanke om att barn utsätts för övergrepp och/eller omsorgssvikt.

Under 2010 har flera kartläggningar genomförts i syfte att undersöka vårdens förmåga att se och agera till skydd för våldsutsatta barn. Dessa kartläggningar visar att hälso- och sjukvården och tandvården ibland saknar den kompetens och de rutiner som krävs för att efterleva lagstiftningens krav om att vårdpersonal ska anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Ansvariga chefer anser att det finns ett omfattande behov av mer utbildning på området.

En akademisk avhandling som presenterades den 17 december vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har granskat journalerna för barn som fått diagnosen fysisk misshandel eller blivit utsatta för sexuella övergrepp. Av de barn som sjukvården har gett diagnosen fysisk misshandel fanns bara anteckningar om anmälan till socialtjänsten i hälften av fallen.  Ännu färre – 22 procent – hade anmälts till polisen. För barn som fått diagnosen sexuella övergrepp var motsvarande siffror 62 och 50 procent. Barnen har alltså fått en diagnos bekräftad, ändå har i många fall ingen anmälan gjorts. 

Avhandlingens dystra resultat tycks vara en del av ett större mönster. En nationell enkätundersökning bland samtliga utbildningschefer för blivande barnläkare som publicerades i Läkartidningen i år visar att endast en fjärdedel av landets blivande barnläkare har fått utbildning om misshandel och vanvård av barn. På de sex största klinikerna, där hälften av alla barnläkare utbildas, har knappt en av sex ST-läkare fått sådan utbildning. Bland nyblivna barnläkare var motsvarande andel en tredjedel. Utbildningscheferna var eniga om att det finns ett omfattande behov av mer utbildning på området.

Barnombudsmannen har nyligen kartlagt hur utsatta barn uppmärksammas i folktandvården. Rapporten bifogas denna skrivelse.

Enkäten har besvarats av 95 procent av samtliga kliniker. Tandläkare har goda förutsättningar att upptäcka barn som utsätts för våld eftersom alla barn kallas regelbundet till tandvårdsbesök och mer än hälften av alla misshandelsskador på barn visar sig i mun-, huvud- och halsregionen.
 
Kartläggningen visar på stora skillnader mellan olika landsting avseende hur många kliniker som gjort orosanmälningar till socialtjänsten. Klinikerna kontaktar endast undantagsvis socialtjänsten när ett barn trots upprepade kallelser uteblir helt från tandvårdsbesök. En majoritet av klinikcheferna bedömer att deras personal har behov av ytterligare stöd för att kunna agera när de möter barn som de misstänker har blivit utsatta för våld och övergrepp, omsorgssvikt eller dental försummelse. 

Sverige har förbundit sig att genomföra FNs konvention om barnets rättigheter. Enligt artikel 19 i barnkonventionen är vi skyldiga att vidta »… åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barn mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp  …«   Kartläggningarna visar att vi inte lever upp till de krav barnkonventionen ställer.

Vi vet att barn som far illa sällan berättar själva för någon vuxen om det de utsätts för. Därför är de beroende av att professionella i vården har förmåga att se och agera i mötet med dem.

För att säkerställa att personal i vården har kunskap både om hur de ska upptäcka barn som far illa och hur de ska agera vid misstanke om att barn utsätts för övergrepp och/eller omsorgssvikt krävs åtgärder:


• Lagstiftaren bör förtydliga 14 kap. 1 § socialtjänstlagen så att det uttryckligen framgår att tandvården omfattas av bestämmelsen.

• Regeringen bör i högskoleförordningen införa en bestämmelse om att det för för läkar-, tandläkar- och sjuksköterskeexamen krävs att studenten har kunskap om hur man upptäcker barn som far illa.


Barnombudsmannen kommer också att uppmärksamma andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå om vilka förändringar vi önskar att de tar initiativ till.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman