Bättre behörighetskontroll – Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal (SOU 2012:42) (S2012/9058/FS)

Ställd till: Socialdepartementet
Dnr 9.1 :0668/12

Barnombudsmannen har inte några synpunkter på remissen.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman