Inbjudan till överläggning angående situationen för barn med behov av vård som avvisas/utvisas från Sverige.

Ställd till: Migrationsverkets Generaldirektör Anders Danielsson och Socialstyrelsens Generaldirektör Lars-Erik Holm.
Dnr 9.6:0832/12

Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen ska också driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen.

Enligt barnkonventionen har barn i asylprocessen samma rättigheter som alla andra barn i Sverige. Barn har rätt till en god hälsa och inte minst skydd mot alla former av våld.
Om barn far illa eller riskerar att fara illa har sociala myndigheter ett ansvar att ge dem stöd och skydd med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Barnombudsmannen kallar till överläggning då det nästan exakt har gått ett år sedan vi samlade Migrationsverket och Socialstyrelsen till möte om placerade barn som riskerar att avvisas från Sverige. Vid mötet 2011 framkom att det fanns stora kunskapsluckor hos de ansvariga myndigheterna om dessa barns situation. Det blev uppenbart att samverkan mellan Migrationsverket och sociala myndigheter lämnar mycket att önska. Vid mötet enades myndigheterna om att en vägledning skyndsamt skulle tas fram och att den skulle vara färdig senast sommaren 2012.

Det beslutades även att arbetet skulle ledas av Socialstyrelsen och att vägledningen skulle lyfta följande aspekter:

- Hur samverkan ska se ut
-  Var ansvaret ligger/rättsläget
- Att samverkan ska ske
- Varför det är viktigt med yttrande från socialnämnden
- Vad yttranden från socialnämnden ska innehåll
- Info om vårdplan samt genomförandeplan
- Kontakt med eventuellt avvisningsland

Migrationsverket skulle å sin sida ta fram mer fakta kring barnen genom att titta närmare på omfattningen av ärenden där barn är omhändertagna och placerade. Verket skulle också ta reda på rutinerna för och hur ofta man begär in yttranden från sociala myndigheter. Det ansågs också viktigt att titta närmare på hur och om tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas i dessa ärenden. Andra frågor att titta närmare på var hur verkställighetshinder tillämpas och hur tillståndsgrunden synnerligen ömmande omständigheter används för dessa barn som kan ha stora vård- och skyddsbehov.

Barnombudsmannen kallar därför Socialstyrelsen och Migrationsverket till ett uppföljande möte. Ni är välkomna till Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6, Stockholm, onsdagen den 3 oktober kl. 13.00 – 14.30.

Inför samtalet ser vi gärna att ni delar med er av information som ni tror är bra för alla berörda att ta del av inför mötet.

Vänligen anmäl vilka som kommer till Sara Philipson, jurist hos Barnombudsmannen, på telefonnummer 08-692 29 62 eller via mail, sara.philipson@barnombudsmannen.se senast den 28 september 2012.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

År 2002 skärptes lagen (1993:335) om Barnombudsman. Enligt 5 § ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på Barnombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.