Migrationsverket bör överväga att stoppa överföringar till Italien

Ställd till Generaldirektör Anders Danielsson
Dnr 9.2: 0790/12

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter.

Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn vilket innebär att denna princip ska utgöra grunden i handläggningen och i alla beslut. Detta kräver kontinuerliga analyser och utvärderingar av vilka faktiska konsekvenser åtgärderna får för varje barn. Barnets egna åsikter skall också beaktas vid alla beslut som rör dem.  Enligt barnkonventionen måste staten säkerställa att inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Varje barn har också rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Enligt artikel 22 skall staten vidta åtgärder för att säkerställa att asylsökande barn får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.
 
Barnombudsmannen har följt den analys och de slutsatser Migrationsverket kommit fram till efter granskning av mottagningsförhållandena för asylsökande i Grekland 2008 och på Malta 2010. Mot bakgrund av den analys Migrationsverket gjorde och principen om barnets bästa enligt utlänningslagen beslutade man i maj 2008 att stoppa alla överföringar av ensamkommande barn till Grekland.

En rad rapporter från olika flyktingorganisationer i Europa har nu visat på att mottagarvillkoren för ensamkommande asylsökande barn i Italien är undermåliga och att grundläggande rättigheter inte tillgodoses. Enligt uppgifter från European Council on Refugees and Exiles, (ECRE), har länder som Danmark och Finland tills vidare stoppat alla överföringar av ensamkommande asylsökande barn till Italien. Även Tyskland har stoppat överföringar till Italien i ett stort antal fall. Ett antal fall från olika länder rörande överföringar enligt Dublinförordningen av ensamkommande asylsökande barn till Italien ligger också för prövning vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg samt vid EU-domstolen.

I de fall där ensamkommande asylsökande barn riskerar att avvisas till ett första asylland där barnets rättigheter kränks anser Barnombudsmannen att Migrationsverket bör använda sig av den undantagsregel som finns i Dublinförordningen, och att barnen därmed bör få sin asylansökan prövad i Sverige. Om mottagarvillkoren för ensamkommande asylsökande barn i Italien inte är acceptabla enligt internationella konventioner anser Barnombudsmannen att överföringarna av ensamkommande barn till Italien måste stoppas.  Mot bakgrund av detta önskar Barnombudsmannen få information om hur Migrationsverket ser på det aktuella läget och hur bedömningar görs vid överföringar av ensamkommande barn till Italien.

Vänliga hälsningar,

Fredrik Malmberg
Barnombudsman