Låt pojkar själva få bestämma om de ska omskäras

Dnr 3.5.1:0836/13
Ställd till: Barnminister Maria Larsson

Härmed överlämnas en skrivelse till den svenska regeringen som har sin grund i ett gemensamt ställningstagande av Barnombudsmännen i Sverige, Norge, Finland, Island, Grönland , Barnerådet i Danmark samt nordiska barnmedicinska experter.

Den 30 september 2013 träffades de nordiska barnombudsmännen samt företrädare för nordiska barnläkarorganisationer, barnläkare och barnkirurger i Oslo för att diskutera frågan om omskärelse av pojkar. Vid mötet enades de nordiska barnombudsmännen och de barnmedicinska experterna om ett gemensamt ställningstagande.

Ställningstagandet bifogas i sin helhet. Av det gemensamma uttalandet framgår att vi anser att omskärelse utan medicinsk grund som utförs utan att personen har samtyckt bryter mot barnets mänskliga rättigheter samt grundläggande medicinsk-etiska principer. Det är vår mening att omskärelse av pojkar utan medicinsk grund är i strid med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter som ger barn rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem och artikel 24(3) som säger att barn ska skyddas mot traditionella sedvänjor som kan vara skadliga för deras hälsa.

Med anledning av det nordiska mötet publicerades också en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september med rubriken ”Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter”.  Artikeln bifogas. Debattartikeln i DN undertecknades av barnombudsman Fredrik Malmberg samt av ordföranden i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, förbundsordföranden i Vårdförbundet, ordföranden i Sveriges barnläkarförening samt ordföranden i Svensk barnkirurgisk förening.

I artikeln för artikelförfattarna fram att vi anser att lagstiftningen behöver förändras för att överensstämma med barnets mänskliga rättigheter och medicinsk etik. Enligt vår mening (artikelförfattarna) ska omskärelse utan medicinsk grund endast få utföras om en pojke som uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen samtycker till ingreppet.

Barnombudsmannen vill i sammanhanget också uppmärksamma regeringen på den resolution om barns rätt till fysisk integritet (1952 (2013)) som Europarådets parlamentariska församling nyligen antog.  Resolutionen bifogas.

Europarådet uttrycker sin oro över en kategori av kränkningar av barns fysiska integritet, vilka förespråkare av ingreppen tenderar att presentera som hälsomässigt fördelaktiga för barn trots tydliga bevis för motsatsen. Detta innefattar bland annat omskärelse av pojkar på icke-medicinsk grund.

Europarådet uppmanar staterna att initiera upplysning och debatt om detta.  Staterna rekommenderas bland annat att undersöka förekomsten av olika typer av icke-medicinska ingrepp som inverkar på barns fysiska integritet och sprida information om behovet av att säkra barns deltagande i beslut angående deras fysiska integritet där det är lämpligt och möjligt. Vidare anser man att det i lag bör regleras att vissa ingrepp inte får utföras förrän barnet själv är gammalt nog att konsulteras.

Vi vill också uppmärksamma regeringen på att rådgivargruppen åt FN – international NGO council on violence against children – (med representanter från alla världsdelar) nyligen lyft fram omskärelse på icke-medicinsk grund och utan samtycke som en grov kränkning mot barnets mänskliga rättigheter. Rådgivargruppens rapport har en tung status och förordet är undertecknat både av Marta Santos Pais och Paulo Sergio Pinheiro.

Barnrättskommittén har under senare tid också valt att uppmärksamma frågan om omskärelse av pojkar. Så sent som i juli i år togs omskärelse av pojkar upp särskilt under rubriken ”skadliga sedvänjor” och barnrättskommittén begärde av en konventionsstat att den följer upp komplikationer på kort och lång sikt.

Det råder med andra ord inga tvivel om att det under senare tid i den internationella diskussionen om mänskliga rättigheter skett en förskjutning där barnets rätt till sin kroppsliga integritet getts allt större vikt.

Barnombudsmannen anser att frågan om medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet och självbestämmande behöver diskuteras även utanför de kretsar som i den medicinska vården är direkt berörda av frågan genom sitt praktiska arbete. Det finns skäl för regeringen att ta frågan på allvar då företrädare för sjukvården så tydligt anger den nuvarande lagstiftningen som problematisk ur ett medicinskt-etiskt perspektiv.

I denna skrivelse till regeringen föreslår vi därför att:

- Regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att omskärelse utan medicinsk grund endast får utföras om en pojke som uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen samtycker till ingreppet.

- Regeringen säkerställer att samtliga omskärelser av pojkar på icke medicinsk grund som utförs inom vården följs upp på kort och lång sikt i syfte att få en lokal samt nationell bild över de komplikationer som förekommer.

- Regeringen inbjuder till bred dialog om omskärelse på icke medicinsk grund. Syftet med dialogen ska vara att belysa frågor som rör medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet och självbestämmande, men även andra aspekter bör bli belysta i en sådan allsidig dialog.

Vänliga hälsningar

Fredrik Malmberg
Barnombudsman