Begäran om yttrande mot bakgrund av uppgifter om att barn hämtas av gränspolis på barnpsykiatrisk klinik

Ställd till: Håkan Jansson, Landstingsstyrelsens ordförande i Jönköpings län
Dnr 3.6:0472/13

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen har tagit del av uppgifter om att asylsökande barn i åtminstone ett fall ska ha hämtats av gränspolis på en barnpsykiatrisk klinik i Jönköping.

Enligt FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr 6 om ensamkommande asylsökande barn så är konventionsstaterna, i enlighet med artikel 24 i barnkonventionen (rätten till hälsa), skyldiga att tillse att ensamkommande barn och barn som har separerats från sina föräldrar får samma tillgång till hälso- och sjukvård som barn som är medborgare i den aktuella staten. Barnrättskommittén konstaterar vidare ”att för att garantera detta måste konventionsstaterna bedöma och ta hänsyn till de här barnens särskilda belägenhet och utsatthet.” … ”De djupa trauman som upplevts av många drabbade barn kräver en särskild känslighet och uppmärksamhet i samband med vård och rehabilitering.”

Frågan om sekretess behandlas också särskilt av FN:s barnrättskommitté i punkt 29 i den allmänna kommentaren (nr 6). ”Konventionsstaterna ska skydda sekretessen i fråga om uppgifter som mottagits om ett ensamkommande barn eller ett barn som har separerats från sina föräldrar, i överensstämmelse med skyldigheten att skydda barnets rättigheter, inklusive rätten till privatliv (artikel 16). Denna skyldighet gäller i alla situationer, inklusive i fråga om hälsa och social välfärd. Försiktighet måste iakttas så att information som söks och delas på ett legitimt sätt för ett visst syfte inte otillbörligen används för ett annat.”

I punkt 19 i samma dokument lyfter FN:s barnrättskommitté fram artikel 3 i barnkonventionen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet och kommittén konstaterar följande: ”I artikel 3.1 fastställs att barnets bästa ska komma i främsta rummet ”vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ”. När det gäller fördrivna barn måste principen respekteras under alla skeden av fördrivningen. Under alla dessa skeden måste varje fastställande av barnets bästa dokumenteras inför varje beslut som påverkar barnets liv på ett grundläggande sätt.”

Frågan om informationsutbyte mellan hälso- och sjukvård och migrationsmyndigheter har uppmärksammats av FRA - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. 2012 presenterade FRA en rapport om tillgång till hälso- och sjukvård i tio av EU:s medlemsstater.  Rapporten granskar efterlevnaden av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och då särskilt angelägenheter beträffande mänsklig värdighet (Artikel 1) samt hälsoskydd (artikel 35).

I rapporten ger FRA följande synpunkt till EU:s medlemsstater: ”Rädsla för att bli upptäckt, som bygger på verkliga eller upplevda utbyten av information mellan vårdgivare och migrationsmyndigheter, innebär att irreguljära invandrare skjuter upp att söka vård tills en nödsituation uppstår. Detta har negativa konsekvenser för individens hälsa och leder till dyrare ingrepp. EU-medlemsstater bör skilja hälso- och sjukvården från invandringspolitiken och inte införa skyldighet att rapportera irreguljära invandrare för vårdgivare och myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsadministration.”

Barnombudsmannen har enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman bland annat till uppgift att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen. Enligt 5 § i denna lag ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen.

Barnombudsmannen begär att Landstinget i Jönköpings län lämnar upplysningar om de rutiner och förhållningssätt som tillämpas i barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med gränspolis i frågor som rör avvisning av barn. Av dokumentationen ska framgå om en prövning av barnets bästa har genomförts och dokumenterats i samband med sådana beslut.

Enligt den av riksdagen antagna strategin för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232) har offentliga aktörer ett ansvar för att i sina verksamheter säkerställa barnets rättigheter. Arbetsgivare på lokal nivå ansvarar för att berörda yrkesgrupper erbjuds fortlöpande och lämplig kompetensutveckling. Arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder som rör barn är en viktig del i detta. Barnombudsmannen emotser med utgångspunkt i den nationella strategin en generell redovisning av hur Landstinget i Jönköpings län systematiskt arbetar för att införliva barnkonventionen i sin verksamhet.

Handläggare hos Barnombudsmannen är jurist Maria Emilsson som kan nås på 08-692 29 88 eller maria.emilsson@barnombudsmannen.se

Vänliga hälsningar

Fredrik Malmberg, barnombudsman