Begäran om yttrande mot bakgrund av uppgifter om upprättandet av en institution/ett center i Kabul för avvisade ensamkommande asylsökande barn

Ställd till Migrationsverket, generaldirektör Anders Danielsson
Dnr 3.5.1:0542/13

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen har tagit del av uppgifter om att Migrationsverket tillsammans med afghanska myndigheter planerar att öppna en institution/ett center i Kabul dit ensamkommande asylsökande barn som ska avvisas eller utvisas kan komma att skickas.

Förslaget om en institution/ett center i Afghanistan har tidigare fått kritik från flera håll. FN:s barnrättskommitté har uttryckt betänkligheter över att upprätta dylika center för ensamkommande asylsökande barn i barnens ursprungsländer eftersom de ofta kommer från länder som är präglade av krig och konflikter där man inte kan garantera deras säkerhet. Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, har uttryckt oro över inrättandet av ett liknande center, bland annat för att dessa kan bli en fälla för barn som flytt undan militiagrupper.

Enligt FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr 6 om ensamkommande asylsökande barn ska konventionsstaterna inte sända tillbaka barn till länder där man på goda grunder kan anta att det föreligger en verklig risk för att barnet kan komma att skadas allvarligt, till exempel, men inte begränsat till, länder som anges i artiklarna 6 och 37 i konventionen. Vidare ska konventionsstaterna avhålla sig från att skicka tillbaka barn på något sätt till stater där det finns en reell risk för rekrytering av minderåriga i väpnade konflikter, inklusive rekrytering inte bara som stridande, utan även för att tillhandahålla sexuella tjänster till soldaterna, eller där det föreligger en verklig risk för att barnet ska delta direkt eller indirekt i stridigheter, antingen som stridande eller genom att utföra andra militära uppgifter.

Barnrättskommittén konstaterar vidare att ett återvändande till ursprungslandet inte är ett alternativ om det skulle leda till en risk för att ett sådant återvändande skulle resultera i kränkningar av barnets grundläggande mänskliga rättigheter. Ett återvändande till ursprungslandet ska endast arrangeras om ett sådant återvändande är för barnets bästa.

Ett upprättande av en institution/ett center för ensamkommande asylsökande  barn måste utvärderas i förhållande till Sveriges förpliktelser enligt barnkonventionen.

Barnombudsmannen önskar uppdaterad och utförlig information om planerna på att upprätta en institution för ensamkommande asylsökande barn som avvisas från Sverige. Vi vill gärna ta del av de handlingar som ligger till grund för upprättandet.  

Barnombudsmannen begär därför att Migrationsverket, förutom att lämna ut relevanta dokument/ besvarar följande frågor:

1. Är upprättandet av en institution nära förestående och vilken roll kommer Sverige att ha i upprättandet?

2. I vilken utsträckning kommer det att handla om barn som av- eller utvisas mot sin vilja?

3. Hur kan ett upprättande av en dylik institution komma att påverka ensamkommande asylsökande barns möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige?

4. Hur ska Sverige säkerställa att en av- eller utvisning till en sådan institution inte innebär en risk för att det resulterar i kränkningar av barnets grundläggande mänskliga rättigheter, såsom barnets rätt till skydd mot sexuellt utnyttjande och barnets rätt till skydd mot människohandel liksom att det finns rutiner för uppsökning av barn som försvinner från centret och kontroll av vuxna som utgör sig för att vara barnets släktingar?

Barnombudsmannen har enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman bland annat till uppgift att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen. Enligt 5 § i denna lag ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen.

Handläggare hos Barnombudsmannen är jurist Maria Emilsson.

Vänliga hälsningar

Fredrik Malmberg
Barnombudsman