Angående barn som utnyttjas genom vuxnas köp av sexuella tjänster /barnrättsperspektivet i polisens verksamhet

Dnr 3.3: 0126/14
Ställd till: Erik Steen, länspolismästare i Uppsala län

Hej Erik!

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Vi bevakar hur barnkonventionen efterlevs och driver på genomförandet i kommuner, landsting och myndigheter. Barnombudsmannen har rättsliga befogenheter att begära information och att kalla till överläggning men utövar ingen tillsyn.

Barnombudsmannen möter och lyssnar på barn i utsatta situationer. Vi har bland annat lyssnat till barn och unga som har sålt sexuella tjänster till vuxna och tagit del av den svåra situation och extrema utsatthet som dessa barn och unga har befunnit sig i. FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att barn i denna situation inte har ett starkare rättsligt skydd och för att brotten inte bedöms strängare än vad som är fallet. Barnombudsmannen har också uppmärksammat detta i en skrivelse till regeringen.

Jag skriver nu till dig eftersom jag har gjorts uppmärksam på ett ställningstagande som har gjorts i P4 Uppland av den biträdande chefen för kriminalavdelningen vid Uppsala polisen. I uttalandet förklarar polischefen ”att man lägger resurser på sånt som är konkret, som man känner till. Man prioriterar inte att i blindo söka på nätet”. Polischefen resonerar vidare om prostitution som ”världens äldsta yrke” och om en ”tjej som säljer för att hon kommit på att hon ska tjäna pengar.”

Om P4 Uppland citerat polischefen korrekt så förs alltså detta resonemang om barn under 18 år som utnyttjas och exploateras genom vuxnas sexköp. Ett samhällsproblem som inte ska underskattas och som får svåra konsekvenser för de barn som drabbas. Som barnombudsman är jag bedrövad över den syn på barn och unga som dessa uttalanden ger uttryck för. Jag vet också att ord som dessa slår hårt mot de barn som har utnyttjats. Barn och unga som redan i utgångsläget inte sällan bär på mycket skuld och skam. Ska barn i den här situationen känna förtroende för polisen och våga anmäla de brott de utsätts för krävs en polis som med värme, kunskap och empati förmår lyssna och möta barnen.

Jag både tror och hoppas att Du som länspolismästare delar min bedömning. Jag ser också fram emot att få information om vad polisen i Uppsala län avser att göra för att leva upp till det barnrättsperspektiv som regering och riksdag har lagt fast i strategin för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232).

Bästa hälsningar,

Fredrik Malmberg

Barnombudsman