Begäran om yttrande angående ordningsvakters ingripanden gentemot barn och unga

Ställd till: Bengt Svenson, Rikspolischef
Dnr 9.2: 0839/11

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter.

Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter.

Enligt den i riksdagen antagna strategin för barnets rättigheter har statliga myndigheter ett ansvar för att i sina verksamheter säkerställa barnets rättigheter. Arbetsgivare på statlig nivå ansvarar för att berörda yrkesgrupper erbjuds fortlöpande och lämplig kompetensutveckling. Arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder som rör barn är en viktig del i detta. Vi utgår därför ifrån att barnkonventionen är ett levande dokument inom polisväsendet och att Barnombudsmannens uppdrag är väl känt för Rikspolisstyrelsen.

Barnombudsmannen har uppmärksammats på frågan om hur barn upplever kontakten med ordningsvakter. De uppgifter vi har tagit del av aktualiserar en rad frågor om hur ordningsvakter bemöter barn och vilka befogenheter och regler som gäller vid ordningsvakters ingripanden gentemot barn och unga.

Enligt barnkonventionen får barn aldrig utsättas för våld, hot om våld eller övergrepp. Barnet har rätt till full respekt för sin värdighet och fysiska och personliga integritet. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Detta kräver kontinuerliga analyser och utvärderingar av vilka faktiska konsekvenser åtgärderna får för varje barn. 

Utifrån gällande lagstiftning har Rikspolisstyrelsen att utfärda föreskrifter och allmänna råd vad gäller ordningsvakter. Regelverket innehåller bestämmelser avseende ordningsvakters befogenheter, krav på grundutbildning och fortbildning samt lämplighet och kontroll.

Mot bakgrund av detta önskar Barnombudsmannen svar på följande frågor:

1. Hur säkerställer Rikspolisstyrelsen att ordningsvakter får relevant utbildning om barnets rättigheter och behov i utsatta situationer?

2. Hur arbetar Rikspolisstyrelsen för att ordningsvakter har ett respektfullt och värdigt förhållningssätt i mötet med barn och unga?

3. Hur säkerställer Rikspolisstyrelsen att man i kraven på tillsyn särskilt beaktar barnets rättigheter?

Vi ser fram emot era svar. För frågor kontakta Christopher Carlson, jurist hos Barnombudsmannen. Han nås på christopher.carlson@barnombudsmannen.se och 08-692 29 67.

Vänliga hälsningar

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Enligt 5 § lagen (1993:335) om Barnombudsman ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen.