Barnombudsmannens förslag i årsrapport 2011

Diarienummer: 9.2 :0204/11
Ställd till: Barn- och äldreminister Maria Larsson

Med utgångspunkt i ett regeringsuppdrag har Barnombudsmannen under 2010 haft förmånen att träffa drygt 100 barn och ungdomar som just nu är placerade i familjehem eller Hem för vård eller boende (HVB). Vi har lyssnat till hur de vill förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Det sammantagna resultatet av vad barnen förmedlat och Barnombudsmannens analys utifrån de krav som konventionen om barnets rättigheter ställer presenteras i barnombudsmannens årsrapport 2011, Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar.

Barnombudsmannen vill se följande förändringar:

Tydliggör placerade barns rättigheter i lagstiftningen.
Den nuvarande lagstiftningen har ett bristfälligt rättighetsperspektiv och beskriver inte vad barn och ungdomar som placeras i samhällets vård har för rättigheter. Lagstiftningen måste tydliggöra vilka krav barnen kan ställa på att få information om sina rättigheter, vårdens innehåll och uppföljning samt hur missförhållanden kan anmälas. Särskild vikt ska läggas vid den placerades rätt till delaktighet, god utbildning och hälsovård. Lagstiftningen måste också ge skydd mot exempelvis användandet av kontrakt för att avsäga sig sina rättigheter och permissionsförbud som bestraffning.

Skärpt lagstiftning/regelverk för HVB.
Tillståndsgivningen för HVB måste ses över utifrån ett kvalitetsbegrepp med större tydlighet i vad som är att betrakta som god vård. Ett sådant kvalitetsbegrepp måste tydligare avgränsa hur behandlingsmetoder, ordningsregler och poängsystem får utformas för att inte strida mot barnets mänskliga rättigheter.

Placerade barn ska ha rätt till upprättelse och skadestånd.
Barn som är placerade måste ha möjlighet att få upprättelse och skadestånd när de myndigheter som har ansvar för barnets vård försummat sitt ansvar. Barnen ska kunna vända sig till en självständig instans med eventuella klagomål på vården. Ombudet ska ha rätt att driva ärenden i domstol för att utverka skadestånd till barn som är i samhällets vård.

Placerade barn ska ha rätt till personlig socialsekreterare och enskilda samtal med sin socialsekreterare.
Barnombudsmannen anser att lagstiftaren bör genomföra de förslag som lagts av Barnskyddsutredningen i betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) (SOU 2009:68).

Särskilt angelägna förslag att snarast genomföra är att socialnämnden i samband med beslut om placering ska utse en särskild namngiven socialsekreterare med ansvar för att följa vården och ha kontakt med barnet under placeringen. Denna socialsekreterare bör ha en självständig ställning gentemot familjehemmet eller institutionen som vårdar barnet och socialsekreteraren ska besöka barnet minst fyra gånger per år. Vidare är det viktigt att införa en lagstadgad skyldighet att så långt möjligt föra enskilda samtal med barnet. Ett annat viktigt förslag från barnskyddsutredningen är att socialnämnden ska vara skyldig att, inom ramen för kvalitetsarbetet, särskilt uppmärksamma behovet av rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom barn- och ungdomsvården.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Malmberg
Barnombudsman