Hemställan om ändring i 6 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207)

Ställd till: Justitieminister Beatrice Ask
Diarienummer: 9.2:0243/11
Kronofogdemyndighetens dnr 8017913-11/113

Kronofogdemyndigheten och Barnombudsmannen vill gemensamt hemställa om ändring i rubricerade lag på sätt som framgår av bilaga. Förslaget innebär att för minderåriga skadevållare ska det solidariska skadeståndsansvaret ersättas med ett delat skadeståndsansvar enligt huvudregeln. Ett solidariskt skadeståndsansvar ska dock undantagsvis gälla om ett delat ansvar vore oskäligt. Kronofogdemyndigheten och Barnombudsmannen har i en skrivelse den 21 juni 2010 aktualiserat frågan och uppmanat regeringen att tillsätta en utredning som ges i uppdrag att göra en översyn av det solidariska skadeståndsansvaret i de fall skadevållaren är minderårig.

Samråd har skett med Brottsoffermyndigheten som inte motsätter sig den föreslagna lagändringen. Brottsoffermyndigheten bedömer att ett avskaffande av det solidariska skadeståndsansvaret för minderåriga kan medföra nackdelar för brottsoffret i en del fall, men att det kan medföra förenklingar för brottsoffer i andra fall. Med ett delat skadeståndsansvar skulle inte brottsoffret behöva visa att han eller hon har försökt få betalning av alla gärningsmän innan

brottsskadeersättning kan sökas. I vissa fall kommer dock inte brottsoffret att få ut lika höga skadeståndsbelopp som han eller hon skulle ha fått med nuvarande ordning. Brottsoffermyndigheten konstaterar att förslagen i (SOU 2010:1) Lätt att göra rätt – om förmedling av brottsskadestånd går utmärkt att förena med förevarande förslag om delat skadeståndsansvar.

Bland minderåriga utgör obetalda skadestånd den allra vanligaste typen av skuld.
Vi är övertygade om att ett delat skadeståndsansvar skulle ha en mycket positiv inverkan på minderåriga skadevållares möjligheter att göra rätt för sig. Återanpassningen till ett normalt vuxenliv utan skadeståndsskulder skulle underlättas. Kronofogdemyndigheten och Barnombudsmannen får ofta signaler från föräldrar, polis, socialarbetare m. fl. som tyder på att

det finns en vilja från unga att bryta en kriminell bana, men att det är svårt att betala mer än ”sin” del av ett skadestånd. Det solidariska skadeståndsansvaret medför att de unga gärningsmännen tvingas ha en fortsatt beroenderelation till varandra och minskar deras incitament att göra rätt för sig och återanpassa sig till ett normalt vuxenliv. 

Att som huvudregel ersätta det solidariska skadeståndsansvaret med et

t delat ansvar för minderåriga skadevållare bedömer vi vara en ordning som stärker minderårigas möjligheter att göra rätt för sig och som sammantaget är förenlig med barnets bästa. Vi menar att ett genomförande av förslaget kan bidra till att bromsa upp den ökande ungdomskriminaliteten.

Om det finns behov är vi gärna behjälpliga med underlag för fortsatt beredning av bifogat förslag.

Stockholm den 11 mars 2011          


         
Fredrik Malmberg
barnombudsman 

Eva Liedström Adler
rikskronofogde