En nationell strategi för barns rättigheter

Riksdagen har den 1 december 2010 godkänt den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som regeringen har föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232).

För att stärka barnets rättigheter i Sverige  ska följande strategi gälla:

  • All  lagstiftning  som  rör  barn  ska  utformas  i överensstämmelse med barnkonventionen.
  • Barnets  fysiska  och  psykiska  integritet  ska respekteras i alla sammanhang.
  • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
  • Barn  ska  få  kunskap  om  sina  rättigheter  och vad de innebär i praktiken.
  • Föräldrar  ska  få  kunskap om barnets rättig­heter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
  • Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha  kunskap om  barnets rättigheter och  om­sätta denna kunskap i berörda verksamheter.
  • Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.
  • Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för  beslut och  prioriteringar som rör barn.
  • Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.