Uppstartsträff för nya myndigheter

Barnombudsmannen har bjudit in fyra nya myndigheter till en uppstartsträff i det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter, Barnrätt i praktiken. Bakgrunden är att regeringen arbetar för att göra barnkonventionen till svensk lag.

Uppstartsmöte för nya myndigheter 2018

Regeringen har gett Barnombudsmannen i uppdrag att under 2017-2019 stödja särskilt berörda statliga myndigheter i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i deras verksamheter. Under 2017 påbörjades arbetet med att stödja sex myndigheter som regeringen valt ut. Nu har fyra nya myndigheter tillkommit: Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolinspektion. Janna Törneman på Barnombudsmannen är projektledare för den del av Barnrätt i praktiken som riktar sig till myndigheter.

– Det är roligt att fler skolmyndigheter tillkommit i uppdraget och spännande med tillsynsmyndigheter. Alla kommer på olika sätt att spela en viktig roll i genomförandet av barnkonventionen i praktiken, säger Janna Törneman.

Påbörjar Barnrättsresan

Den 13 mars bjöd Barnombudsmannen in de nya myndigheterna till en uppstartsträff för att fylla på med kunskap om barnkonventionen, utbyta lärdomar och erfarenheter och tillsammans påbörja det gemensamma utvecklingsarbetet. Som stöd för utvecklingsarbetet håller Barnombudsmannen på att ta fram Barnrättsresan, en modell för att implementera barnkonventionen och höja kompetensen inom barnrättsfrågor. På uppstartsträffen gick startskottet för de nytillkomna myndigheternas barnrättsresa genom att deltagarna fick påbörja arbetet med att analysera sin verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv.

– Att få tanka av de nya myndigheterna vad de redan nu gör för att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter är oerhört värdefullt för att få en förståelse för var de befinner sig och hur vi på bästa sätt kan komplettera med vårt stöd, säger Janna Törneman.

Efter att vikarierande barnombudsman Anna Karin Hildingson Boqvist hälsat välkommen och gett en bakgrund till regeringsuppdraget, fick deltagarna gruppvis diskutera vilken roll respektive myndighet spelar för den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i Sverige. Inspektionen för socialförsäkringen (IFS) ser till exempel hur de skulle kunna initiera en granskning utifrån ett barnrättsperspektiv direkt mot exempelvis Försäkringskassan. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör sina granskningar utifrån lagen men ska ha barnkonventionen som grund.

För Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska barnrättsperspektivet genomsyra alla verksamheter inom myndigheterna. En utmaning SPSM tog upp handlade om hur de olika perspektiv och konventioner som myndigheten har att förhålla sig till kan kopplas samman. Därför har myndigheten tillsatt en rättighetsgrupp som ska driva arbetet med en samlad integrering av till exempel jämställdhet, delaktighet, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen i verksamheten. Målet är att utveckla en rättighetskultur inom myndigheten.

Vägen framåt

Det rådde ingen brist på engagemang från deltagarna. Samtliga myndigheter på plats hade flera inplanerade aktiviteter inom uppdraget och alla deltagare var nöjda med dagen hos Barnombudsmannen.

– Det här är startskottet. Nu går vi hem och sätter igång på allvar, sa en av deltagarna från Skolinspektionen och berättade att en översyn av verksamheten utifrån exempelvis styrningsfrågor, behov av utbildning samt besluts- och arbetsprocesser stod på agendan framöver.

SPSM ville genomföra samma workshop på arbetsplatsen, som den de precis avslutat på Barnombudsmannen. De har redan utarbetat en plan för det fortsatta arbetet där bland annat stödmaterial för chefer, utvecklad barnwebb och fördjupade utbildningar ingår.

Även Barnombudsmannens personal var nöjda med dagen och imponerades av deltagarnas höga kunskapsnivå.

– Som vanligt lär jag mig lite mer än jag lär ut vid sådana här nätverksträffar, sa Janna Törneman före dagen avslutades.

Exempel på aktiviteter som myndigheterna planerar inom ramen för kunskapslyftet

- Kontrollfunktion för att säkerställa att barn har fått utrycka sin åsikt i insatser som rör dem.

- Genomlysa styrdokument

- Se över eventuella lagkonflikter

- Barnrättsutbildning för hela myndigheten

- Barnombudsman för myndigheten

- Översyn: hur kommer barnrättsperspektivet in i befintliga rapporter och remissvar

- Barnanpassade filmer och informationstexter på myndighetens webbplats

- Utföra barnkonsekvensanalyser på de beslut myndigheten fattar

- Öka kompetensen kring hur man samtalar med barn och gör dem delaktiga