Nätverksträff om att göra barnrättsanalys

Sex myndigheter har i uppdrag av regeringen att analysera och utveckla sin verksamhet ur ett barnrättsperspektiv. Nu har de träffats och utbytt erfarenheter kring hur de arbetat med uppdragen.

Representanter från Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse och Skolverket har i uppdrag av regeringen att analysera och utveckla sin verksamhet ur ett barnrättsperspektiv. Vid en nätverksträff hos Barnombudsmannen den 12 december samlades representanter från fem av myndigheterna för att utbyta erfarenheter kring hur de tagit sig an sina respektive uppdrag, vilka utmaningar och möjligheter man stött på och hur de kommer att gå vidare med sitt barnrättsarbete. Även representanter från Socialdepartementet deltog.

Hur myndigheterna tagit sig an uppdraget skilde sig åt bland annat beroende på storleken på myndigheten och om man är en ren kunskapsmyndighet eller träffar barn i sin verksamhet. På en av de mindre myndigheterna har man haft samtal med alla medarbetare om hur de kan arbeta med barnkonventionen. En annan myndighet har inventerat myndighetens processer och tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med att säkerställa att barnrättsperspektivet kommer in i processerna. Några har börjat med att analysera styrdokument samt kartlägga och analysera vilka kunskapsbehov som finns. Vissa myndigheter har sett behov av att rikta viss information direkt till barn och unga och har inlett ett sådant arbete.

Inspirerande samverkan mellan myndigheterna

Flera av myndigheterna diskuterade hur analyser av barnets bästa kan utvecklas och förbättras inom myndigheternas arbete samt hur barns egna erfarenheter kan tas till vara och ligga till grund för myndigheternas utvecklingsarbete. Några berättade att de efter att ha analyserat sin verksamhet upptäckt att de ibland missat barnperspektivet. Bland annat fördes en diskussion om "perspektivträngsel" och hur man kan säkerställa att alla perspektiv tillgodoses, till exempel jämställdhetsperspektiv, HBTQ, barnrätt, likabehandlingsperspektiv, utan att man behöver sitta med flera olika checklistor.

Samtliga av de närvarande myndigheterna hade planer för sitt fortsatta barnrättsarbete och menade att Barnombudsmannen har en viktig roll i att stödja myndigheterna i barnrättsarbetet.

Christopher Carlsson, ansvarig handläggare för Barnrätt i praktiken på Socialdepartementet, berättade att propositionen om barnkonventionen som lag kommer i februari/mars och att ambitionen är att utöka Barnrätt i praktiken med fler myndigheter nästa år. Han menade också att den samverkan som nu finns mellan myndigheterna i uppdraget är inspirerande och såg fram emot deras redovisningar till departementet i början av nästa år.

 

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Här kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi berättar om hur arbetet med kunskapslyftet löper vidare.

Prenumerera

Nya myndigheter till kunskapslyftet