Kartläggning inom uppdraget kunskapslyftet

Regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag och en särskild utredning (Barnrättighetsutredningen, SOU 2016:19) har tagit fram förslag på hur detta ska genomföras.

Ett av utredningens föreslag var att regeringen under en treårsperiod ska genomföra ett kunskapslyft med syfte att ge kunskap och kompetens om vad barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv innebär i praktiken. Regeringen har nu gett ett sådant uppdrag till Barnombudsmannen.

I uppdraget ska Barnombudsmannen bland annat göra en kartläggning av kommuner och landsting/regioners behov av stöd kring tillämpningen av barnkonventionen, samt identifiera lämpliga insatser.

Ladda ner hela rapporten