Kursplaner 4-6

Centralt innehåll i ämnena bild, biologi, matematik, samhällsorienterande ämnen och svenska kopplat till Max18skolan.

Bild

 • Bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. 
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. 
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Reklam­ och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Matematik

 • Taluppfattning och tals användning, geometri, sannolikhet och statistik och samband samt förändring
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk­ och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. 
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram. 
 • Proportionalitet och procent samt deras samband. 
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Biologi

 • Kropp och hälsa samt biologins metoder och arbetssätt
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. 
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Geografi

 • Livsmiljöer, miljö, människor och hållbarhetsfrågor
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso­vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Religion

 • Etik
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Samhällskunskap

 • Individer och gemenskaper, information och kommunikation, rättigheter och rättsskipning, samhällsresurser och fördelning samt beslutsfattande och politiska idéer
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till. 
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till samt konsekvenser av välstånd och fattigdom.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

Svenska

 • Läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter, språkbruk samt informationssökning och källkritik
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. 
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext. 
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. 
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Svenska som andraspråk

 • Läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter, språkbruk samt informationssökning och källkritik
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. 
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp. 
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. 
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.